Warszawa, dnia 28 grudnia 2020r. 

Znak sprawy: ARM/08/2020 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138n pkt 1 w zw. z art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania jest organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych – szkoleń zawodowych oraz organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim.

 

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert, dokumentów oraz  oświadczeń,  odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

###

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2442743]

przewiń do góry