Warszawa, 15 lipca 2011r.

Sygnatura akt: DFS/43/11

 

Zapytanie ofertowe

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

NIP: 521-337-46-90

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Zamawiającego wynikających z postanowień: - umowy o dofinansowanie Projektu Akademia Policyjna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie Projektu została zawarta między Zamawiającym a Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów. Wysokość gwarancji ubezpieczeniowej odpowiada wartości dofinansowania odpowiadającego kwocie najwyższej transzy zaliczki wypłacanej dla Projektu określonej w umowie o dofinansowanie, czyli 500 000,00 zł. Beneficjentem gwarancji będzie Województwo Mazowieckie w imieniu którego będzie działać Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa. Wykonawca zobowiąże się w udzielonej gwarancji do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia na pierwsze żądanie Beneficjenta gwarancji kwoty do wysokości udzielonej gwarancji, w terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy na jego adres korespondencyjny pierwszego, pisemnego wezwania do zapłaty zawierającego oświadczenie Beneficjenta, że żądana kwota jest należna i wymagalna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zamawiającego. Kwota udzielonej gwarancji bankowej, tj. kwota 500 000,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji. Wystawiona gwarancja musi być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz umową o dofinansowanie (projekt umowy jest załącznikiem do zapytania). Zapłata wynagrodzenia z tytułu udzielenia gwarancji, równego cenie oferty, nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej może być, zgodnie z wyborem Wykonawcy, wyłącznie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i/lub poddanie się Zamawiającego pod dobrowolną egzekucję na podstawie przepisów art. 777 k.p.c. W celu umożliwienia Wykonawcy zbadania sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej Zamawiającego, w załączeniu do zapytania Zamawiający przedkłada następujące dokumenty: z1) Oferta z2) Projekt umowy o dofinansowanie, z3) Decyzję o nadaniu nr REGON z4) Decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej, z5) Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców z6) Tekst jednolity statutu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z7) Zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach, z8) Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, z9) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2008 z10) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2009 z11) Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa do bilansu, zestawienie zmian w kapitale własnym) wraz z opinią biegłego rewidenta za rok 2010 z12) Opinia banku prowadzącego rachunki bieżące Zamawiający oświadcza, iż nie jest stroną umowy kredytu bankowego ani umowy pożyczki. Zamawiający nie posiada żadnych obciążeń majątkowych i prawnych (hipoteka, przewłaszczenie, zastaw itp.). Zamawiający nie posiada zobowiązań warunkowych. Zamawiający w ostatnich 12 miesiącach brał udział w jednym przetargu (przetarg nie został przez Zamawiającego wygrany). W sytuacji gdy Wykonawca potrzebuje dodatkowych informacji bądź dokumentów dotyczących sytuacji finansowej Zamawiającego Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej zapytania.


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.


2. Termin realizacji

Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań Zamawiającego jest ustanawiane na okres od dnia zawarcia umowy  do dnia  31.07.2013


3. Warunki stawiane wykonawcom

O zawarcie umowy mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj, mogą wykonywać działalność ubezpieczeniową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t. jedn. Dz. U. z 2009 roku Nr 11, poz. 66 ze zm.).

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oferta przedłożył  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

 

Jeśli oferta będzie składana przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może  wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 

4. Kryteria wyboru

Kryteria oceny złożonych ofert oraz ich znaczenie procentowe:

Cena (100%)

W kryterium „Cena” każda oferta uzyska zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów zgodnie ze wzorem:

C  =  Cmin / Cb x 100

gdzie

C  -  oznacza liczbę punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena";

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych  ofert;

Cb – cena badanej oferty

 

Z zastrzeżeniem pkt 6 Zamawiający może zawrzeć umowę z tym wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

 

 

5. Informacje kontaktowe:

Ofertę cenową, opracowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

W przypadku pytań, uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Katarzyną Bołąkowską, e-mail: k.bolakowska@armsa.pl, 22 566 47 75

 

Ofertę na wykonanie usługi proszę przesyłać do dnia 22.07.2011 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: k.bolakowska@armsa.pl lub złożyć osobiście w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, IV piętro – Biuro Zarządu.


6. Zastrzeżenia prawne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Załączniki do pobrania:

z1_oferta.doc

z2_projekt_umowy_o_dofinansowanie.jpg

z3_decyzja_o_nadaniu_nr_regon.pdf

z4_decyzja_o_nadaniu_numer_identyfikacji_podatkowej.pdf

z5_odpis_aktualny_z_rejestru_przedsiebiorcow.pdf

z6_statut_spolki.pdf

z7_zaswiadczenie_us.jpg

z8_zaswiadczenie_zus.jpg

z9_sprawozdanie_finansowe_za_rok_2008.pdf

z10_sprawozdanie_finansowe_za_rok_2009.pdf

z11_sprawozdanie_finansowe_za_rok_2010.pdf

z12_opnia_banku.pdf


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-15 14:59:18
  • Liczba odsłon: 113

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry