Warszawa, dn. 20.10.2009 r.

 

 

Oznaczenie sprawy: ARM/45/09

  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.”.

 

 Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty
Nr 6 – złożonej przez firmę GM GADGETS Grzegorz Majewski, z siedzibą przy             ul. Cementowej 3, 10 – 429 Olsztyn.

Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

 

Jednocześnie przekazujemy informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty
w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert.

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Łączna cena brutto oferty

Liczba pkt w kryterium łączna ryczałtowa cena brutto oferty

1

Malum Sp. zo.o.,
ul. Ks. Bp Bednorza 2a-6,
40-384 Katowice

 

224.750,10 zł

49,00

2

ARH RELEX

Bogusław Bonecki,

Nowa Iwiczna,

ul. Zimowa 27B/34

05-500 Piaseczno

 

119.067,90 zł

93,00

3

Jocker studio Sp. j.

T.Maksym, J. Trompeter-Maksym

Ul. Darasza 5

30-826 Kraków

 

136.069,60 zł

81,11

4

Rytter Investment

Zbigniew Rytter

Ul. Przemysłowa 20

09-400 Płock

 

169.994,80 zł

64,93

5

PPH Zapol

Dmochowski, Sobczyk Sp. j.

Al. Piastów 42

71-062 Szczecin

 

121.491,00 zł

90,85

6

GM Gadgets

Grzegorz Majewski

Ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

 

110.370,50 zł

100

7

Polskie Centrum „KREACJA” S.c.

Ul. Storczykowa 30

55-040 Bielany Wrocławskie

130.049,20 zł

Wykonawca wykluczony

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy

 

8

Agencja C4 Jacek Rożański

Al. Jana Pawła II 61/217

01-031 Warszawa

 

118.767,00 zł

92,93

 

UZASADNIENIE

Z postępowania wykluczono Wykonawcę:

Polskie Centrum „KREACJA” s.c.

Ul. Storczykowa 30

55-040 Bielany Wrocławskie

na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy, w związku z art. 26 ust. 3 ustawy, ponieważ
w ofercie brak jest prawidłowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i dokumenty te nie zostały uzupełnione w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

 

W związku z powyższym w postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:

 

Polskie Centrum „KREACJA” s.c.

Ul. Storczykowa 30

55-040 Bielany Wrocławskie

na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy, ponieważ oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                   Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477985]

przewiń do góry