ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO)

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna
Ul. Smolna 12
00 – 375 Warszawa

Działając na podstawie uchwały własnej z dnia 04.12.2009 r. Nr 68/2009 oraz Wytycznych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego,

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w Biurze Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., przy ul. Smolnej 12 w Warszawie, w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta powinna zawierać:
1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON oferenta, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2. oferowaną cenę (wraz z warunkami płatności) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,
3. oświadczenie oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ich doświadczenia i kwalifikacji,
5. wskazanie metod i terminu badania sprawozdania finansowego,
6. wykaz doświadczenia, tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem kapitałów badanych podmiotów, dat wykonania usług, odbiorców - ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem podmiotów publicznych (województwo, gmina) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 


Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez dwa kolejne lata.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-07
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-07 14:16:11
  • Liczba odsłon: 123

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry