Warszawa 10 maja 2012r.
Znak sprawy: ARM/08/12

Warszawa: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego.
Numer ogłoszenia: 149232 - 2012; data zamieszczenia: 10.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 samochodu osobowego oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Asistance i Assistance w ruchu zagranicznym pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu leasingu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 5) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zaleca złożenie oryginału dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie warunków ubezpieczenia przedmiotów leasingu, o ile spowoduje to zmniejszenie wysokości ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. Ponadto w razie zmiany ustawowej stawki VAT dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w zakresie podatku VAT. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości opłat leasingowych w razie zmiany uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu, jak również w sytuacji stosowania przez Finansującego klauzul waloryzacyjnych (jak np. zmiana WIBOR, stóp procentowych NBP, wskaźnik inflacji, zmiana ceny samochodu w okresie między zawarciem umowy a przekazaniem go Zamawiającemu) pod warunkiem, że zmiany takowe dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy i wynikają z Ogólnych Warunków Umowy (OWU) stosowanej powszechnie przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie zmiany OWU - pod warunkiem, że zmiana ta dotyczy wszystkich Klientów Wykonawcy, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.05.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:
siwz_08_12.doc
zal_1_08_12.doc
zal_2_08_12.doc
zal_3_08_12.docx
zal_4_08_12.doc

Dokumenty Zamawiającego:
krs.pdf
numer_identyfikacji_podatkowej.pdf
decyzja_o_nadaniu_regon.pdf
opinia_banku_prowadzacego_rachunki_biezace.pdf
zsprawozdanie_finansowe_za_rok_2010.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2009.pdf
sprawozdanie_finansowe_za_rok_2008.pdf
statut_spolki.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek.pdf


Warszawa, 14.05.2012 r.

 

Znak sprawy: ARM/08/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Leasing operacyjny z opcją wykupu jednego samochodu osobowego.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie II podpunkcie 1. wymaganych warunków technicznych znajduje się zapis iż auto ma mieć pojemność silnika minimum 1790 cm3. Czy Zamawiający dopuści samochód o pojemności minimum 1598 cm3?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści samochodu nie spełniającego wymogów określonych w SIWZ.

 

2. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie li podpunkcie 1. wymaganych warunków technicznych znajduje się zapis iż auto ma mieć automatyczną skrzynię biegów. Czy Zamawiający dopuści samochód z manualną skrzynią biegów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści samochodu nie spełniającego wymogów określonych w SIWZ.

 

3. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie II podpunkcie 1. wymaganych warunków technicznych znajduje się zapis iż auto ma mieć pojemność bagażnika minimum 530 litrów. Czy Zamawiający dopuści samochód o pojemności bagażnika 500 litrów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści samochodu nie spełniającego wymogów określonych w SIWZ.

 

4. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie II podpunkcie 1. wymaganych warunków technicznych znajduje się zapis iż auto ma mieć średnie zużycie paliwa maksymalnie 8,0 l/100km. Czy Zamawiający dopuści samochód ze średnim spalaniem 8,7 l/100km?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści samochodu nie spełniającego wymogów określonych w SIWZ.

 

5. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie II podpunkcie 1. wymaganych warunków technicznych znajduje się zapis iż auto ma mieć poziom emisji C02 maksymalnie 180 g/km. Czy Zamawiający dopuści samochód z emisją C02 204 g/km?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuści samochodu nie spełniającego wymogów określonych w SIWZ.

 

6. W załączniku nr 1 w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie II podpunkcie 2. Wymaganego minimalnego wyposażenia znajduje się zapis iż auto ma być wyposażone w nawigację. Prosimy o doprecyzowanie czy nawigacja ma być fabryczna, zintegrowana z pojazdem czy też Zamawiający dopuszcza nawigację niefabryczną wyposażoną w zestaw głośnomówiący bluetooth?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że nawigacja o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia winna być nawigacją fabryczną zintegrowaną z pojazdem. Zamawiajacy nie dopuszcza tzw. nawigacji niefabrycznej.

 

7. W załączniku nr 4 w istotnych postanowieniach umowy w punkcie 5. znajduje się zapis iż przedmiot leasingu zostanie wydany Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wniesienia przez Zamawiającego opłaty wstępnej. Czy Zamawiający dopuści przesunięcie terminu z miesiąca do 45 dni wydania przedmiotu leasingu od dnia wniesienia przez Zamawiającego opłaty wstępnej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wydania przedmiotu leasingu.

 

8. Mam pytanie dotyczące terminu realizacji tj. od kiedy ma nastąpić leasing jaki czas mamy na dostarczenie samochodu w leasingu od podpisania umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że kwestie okresu trwania umowy oraz terminu wydania samochodu określa załącznik nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy), a w szczególnosci pkt 4 i 5 załącznika.


Ponadto w związku z pojawiającymi się pytaniami Zamawiający informuje, że wartość szacunkowa niniejszego zamówienia wynosi 140 000 zł.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-14 14:46:17
  • Liczba odsłon: 500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478001]

przewiń do góry