Warszawa, dnia 04.06.2012r.

Znak sprawy: ARM/09/12

  

Zaproszenie do składania ofert

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na:

opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. W Dz. U. z 2011 roku Nr 240 poz. 1429 ze zm., dalej Ustawa) na obsługę prawną projektu kluczowego pod nazwą „Internet Dla Mazowsza” umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza,  Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu (dalej Projekt).

I. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie SIWZ na obsługę prawną Projektu. W ramach umowy Wykonawca winien w szczególności opracować (względnie opiniować dostarczone przez Zamawiającego propozycje):

- opis przedmiotu zamówienia w tym w szczególności warunki współpracy w wyłonionym w toku postępowania podmiotem,

- warunki udziału w postępowaniu,

- kryteria oceny ofert,

- wykaz dokumentów lub oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego,

- opis sposobu przygotowania ofert,

- opis sposobu obliczania ceny,

- pouczenie ośrodkach ochrony prawnej,

- istotne postanowienia umowy zawieranej z podmiotem wyłonionym w trakcie postępowania,

Opracowany przez Wykonawcę projekt SIWZ winien umożliwiać Zamawiającemu sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej. Opracowana dokumentacja winna być  zgodna  z przepisami Ustawy, przepisami UE oraz aktualnym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

II Przygotowanie oferty

Zamawiający będzie rozpatrywać wyłącznie oferty złożone przez podmioty posiadające uprawnienie do świadczenia pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) albo ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), tj. posiadające tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata, względnie

-     spółki wskazane w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni i adwokaci, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

-     zespoły adwokackie i spółki wskazane w art. 4a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.), tj. spółki cywilne, jawne, partnerskie lub komandytowe, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zm.), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.

-     prawnicy zagraniczni posiadający uprawnienia do świadczenia pomocy prawnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069, ze zm.).

Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w opracowaniu co najmniej SIWZ na świadczenie usług. Do oferty Wykonawca winien załączyć referencje potwierdzające, że prawidłowo zrealizował usługi polegające na opracowaniu SIWZ na świadczenie usług. 

Oferta winna być przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, względnie może być sporządzona na druku Wykonawcy z tym zastrzeżeniem, że powinna zawierać wszystkie elementy wskazane na załączonym formularzu.

Oferta może być przysłana w jednej z poniższych przez Wykonawcę form:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres m.ogonowski@armsa.pl

- osobiście w biurze Zamawiającego w Warszawie przy ul. Brechta 3 (3 piętro sekretariat),

- za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

Termin składania ofert upływa w dniu 11.06.2012 roku – przy czym decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty złożone po tym terminie w zależności od swobodnej decyzji Zamawiającego mogą nie być brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.


IIIKontakt z wykonawcą

 Osoba upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami w ramach niniejszego zapytania jest Marek Ogonowski, e-mail m.ogonowski@armsa.pl, tel. 0 22 566 47 69

IV Zastrzeżenie prawne

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z swobodnie wybranym Wykonawcą, jak również możliwość nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W razie zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia do wglądu oryginałów dodatkowych dokumentów, a w szczególności: odpisu z rejestru (o ile Wykonawca podlega obowiązkowi rejestracji), zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne

Załącznik do pobrania:

formularz_ofertowy_arm_09_12.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-04
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-04 13:56:46
  • Liczba odsłon: 114

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry