Warszawa, 20 lipca 2012 r.

 

Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/16/12

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

NIP: 521-337-46-90

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy dotyczącej rozwoju potencjału eksportowego[1] firm
z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa mazowieckiego.

 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

1)     Określenie 10 branż priorytetowych dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
w województwie mazowieckim, w tym:

a.     5 branż, które wywierają największy wpływ na rozwój eksportu oraz

b.    5 branż, które wykazują największy potencjał rozwojowy

wraz ze wskazaniem subregionów województwa mazowieckiego, w których ww. branże dominują.

2)     Dla każdej z 10 branż określenie 3 kierunków (rynków) eksportowych, wykazujących największy potencjał rozwojowy wraz z uzasadnieniem wyboru.

3)     Dla każdego z wybranych kierunków (rynków) eksportowych przygotowanie zestawu praktycznych informacji zawierających:

a.     Zasady i bariery wejścia na rynek;

b.    Celno-prawne aspekty sprzedaży towarów/usług na danym rynku;

c.     Wskazanie najefektywniejszych kanałów dystrybucji;

d.    Inne istotne informacje charakterystyczne dla danego kierunku eksportowego, w tym wskazanie 5 najważniejszych konkurentów/producentów/dystrybutorów.

4)     Przygotowanie skróconej wersji analizy (ekstraktu) w języku polskim i angielskim w programie Power Point.

5)     Przygotowanie jednego egzemplarza analizy w wersji drukowanej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD z wersjami w formacie Word i PDF – 1 egz.).

6)     W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie autorskie prawa majątkowe do analizy, w tym prawo do jej wykorzystywania w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim. Pola eksploatacji i szczegóły dotyczące przeniesienia praw autorskich zostaną określone w zawartej umowie.

 

Warunki udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 4 usługi związane z opracowaniem analizy/studium/raportu w zakresie określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym bądź podobnym, każda o wartości co najmniej 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych).

 

Zamawiający informuje, że oferty Wykonawców nie spełniających przedmiotowego warunku zostaną odrzucone.

 

Kryteria oceny złożonych ofert oraz ich znaczenie procentowe:

Cena    100 %

W kryterium „Cena” każda oferta uzyska zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów zgodnie ze wzorem:

C  =  Cmin / Cb x 100

gdzie:

C - liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena";

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;

Cb – cena badanej oferty.

 

Tło zamówienia:

Usługa ekspercka jest realizowana w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

Cel Poddziałania 6.2.1:

Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej, wysokiej jakości i nieodpłatnej usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

 

Cel ten jest realizowany przez sieć jednostek zwanych Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), po jednym w każdym województwie. COIE funkcjonuje w strukturach Urzędów Marszałkowskich lub innych jednostkach, upoważnionych przez Urzędy Marszałkowskie do realizacji zadania. Jednostki te świadczą usługę informacyjną:

- pro-eksport – obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju, skierowaną do wszystkich przedsiębiorców, reprezentujących różne branże, mających siedzibę na terenie RP,

- pro-biz – obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych, skierowaną do wszystkich inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

 

Termin realizacji pełnej usługi to:

Od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 15 września 2012 r.

 

Sposób zapłaty

Po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie określonym w zawartej umowie.

 

 

 

Oferta na wykonanie usługi eksperckiej powinna zawierać następujące dokumenty:

1.         Wypełniony załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ofertę cenową.

                                                                                                                                         

2.         Wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz zrealizowanych usług. Do wykazu należy dołączyć wyciągi (po 3 strony) z każdego z wymienionych w niniejszym wykazie opracowań.

 

3.         Dokładne określenie zespołu eksperckiego przewidzianego do opracowania raportu / życiorysy ekspertów.

 

4.         Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (o ile podmiot podlega obowiązkowi wpisu do rejestru).

 

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt z Panią Iloną Bąk, e-mail: i.bak@armsa.pl,
tel. 22 830 50 07.

 

Termin składania ofert:

Ofertę na wykonanie usługi proszę przesłać do dnia 31 lipca 2012 r., do godziny 16:00 na adres e-mail: i.bak@armsa.pl lub złożyć osobiście w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ul. B. Brechta 3, 03-342 Warszawa, III piętro – Biuro Zarządu.

 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zakup finansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

 

 

zalacznik_nr_1_oferta.doc

zalacznik_nr_2_wykaz_zrealizowanych_uslug.doc

 

 [1] eksport oznacza zarówno sprzedaż na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE), jak i eksport do państwa spoza JRE

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-20
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-20 11:48:10
  • Liczba odsłon: 109

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry