Warszawa, 01.08.2012 r.

 

 

Znak sprawy: ARM/12/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcyDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich.


 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami, dalej Ustawa) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. proszę o pilną odpowiedź czy zapis umowy w paragrafie 9, który przybrał brzmienie:

"Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy do dnia 15 września 2012 roku (umowne prawo odstąpienia)."

 oznacza, że Zamawiający ma prawo wycofać się bezkosztowo z realizacji kontraktu? Dla Wykonawców, wycofanie się z imprez w takim terminie oznacza 100% kosztów. Czy zapis jest zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych?

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że postanowienie, o którym mowa w paragrafie 9 załącznika nr 6 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) będzie interpretowany zgodnie z treścią art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Postanowienie załącznika jest zgodne z przepisami Ustawy.  

 

 


Znak sprawy: ARM/12/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy


Numer ogłoszenia: 276326 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268182 - 2012 data 24.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: 01.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

·         W ogłoszeniu powinno być: 02.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich.


Wyjaśnienie  treści  SIWZ

 

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. Zwracamy się do Państwa z pytaniem odnośnie edycji II oraz edycji III powyższego przetargu. Po rozpoznaniu obu rejonów (siedleckiego oraz płockiego) stwierdzamy brak obiektów spełniających wymagane kryteria: obiekt minimum 3* z minimalną liczbą miejsc noclegowych dla adekwatnie 130 osób oraz 122 osoby.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o informację czy dopuszczają Państwo możliwość przygotowania oferty na obiekty nieskategoryzowane (zamki, pałace, centra i ośrodki szkoleniowe) lub możliwość organizacji jednego szkolenia w dwóch obiektach jednocześnie.

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że odnośnie szkoleń w edycji II i IV dopuszcza ich zorganizowanie w hotelu minimum trzygwiazdkowym lub centrum konferencyjnym (może być zlokalizowane w pałacu lub zamku)  w jak najszerszym zakresie odpowiadającemu standardem hotelowi minimum trzygwiazdkowemu.

Odnośnie edycji III Zamawiający nie dopuszcza innego obiektu niż hotel minimum trzygwiazdkowy, z uwagi jednak na zgłoszone przez Wykonawcę wątpliwości Zamawiający dopuszcza aby hotel ten był zlokalizowany nie więcej niż 80 km poza granicami administracyjnymi miasta Płock oraz nie więcej niż 140 km poza granicami administracyjnymi miasta Ciechanów (rozszerzenie obszaru geograficznego realizacji szkolenia).   Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości organizowania jednego szkolenia w dwóch obiektach jednocześnie.

 

W związku z powyższym zmianie ulega SIWZ. Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 01 na 02 sierpnia 2012 roku. Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert  pozostają bez zmian.  W związku z zmianą Zamawiający przypomina o dostosowaniu oznaczenia kopert do nowej daty otwarcia ofert.ZMIENIONA TREŚĆ SIWZ I ZAŁĄCZNIKÓW:
siwz_zmiana.doc
zal_1_zmiana.doc
zal_2-5_zmiana.doc
zalacznik_nr_6_zmiana.doc
Warszawa 24 lipca 2012r.

Znak sprawy: ARM/12/12

Warszawa: Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich
Numer ogłoszenia: 268182 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa hotelarska polegająca na zorganizowaniu pobytu dla maksymalnie 540 osób, w czerech edycjach, liczących od ok. 122 osób do 150 osób w grupie (zapewnienie noclegów, całodzienne wyżywienie, transport i obsługa organizowanych przez Zamawiającego szkoleń). Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi część projektu systemowego pn. Dziecięca akademia przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (dalej Projekt). Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Na oznakowaniach w trakcie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest umieszczać logotypy przekazane mu przez Zamawiającego, a także stosowną adnotację o współfinansowaniu szkoleń przez Unię Europejską - zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.11.00.00-4, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000 zł (osiem tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 5) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11. 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13) Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego wniesieni wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz Zamawiający zaleca złożenie oryginału dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie.

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie minimum 5 usług polegające na obsłudze przedsięwzięć szkoleniowych i/lub konferencji i/lub imprez korporacyjnych, z czego 4 dla minimum 100 osób jednocześnie (dotyczy każdej z usług z osobna), gdzie wartość przynajmniej dwóch z usług nie była mniejsza niż 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) brutto. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym tj. a. co najmniej jedną salą dla: - minimum 118 osób dla edycji II, - minimum 114 osób dla III edycji, - minimum 136 osób dla edycji I, - minimum 132 osób dla IV edycji w miejscu prowadzenia szkolenia z dostępem do pomieszczeń sanitarnych b. co najmniej trzema salami dla minimum 50 osób (dla wszystkich edycji) w miejscu prowadzenia szkolenia z dostępem do pomieszczeń sanitarnych; c. co najmniej: - 122 dla III edycji , - 138 dla edycji IV, - 130 dla edycji II, - 150 dla edycji I miejsc noclegowych w miejscu prowadzenia szkolenia, z czego przynajmniej 6 powinno być w pokojach jednoosobowych na każdą edycję, a pozostałe w dwuosobowych wszystkie z pełnym węzłem sanitarnym, warunkowo dopuszcza się nocleg w 6 pokojach trzyosobowych (w ramach puli pokojów dwuosobowych) podczas danej edycji. d. co najmniej jedną stołówką lub restauracją dla co najmniej: - 122 dla III edycji (jednocześnie), - 138 dla edycji IV (jednocześnie), - 130 dla edycji II (jednocześnie), - 150 dla edycji I (jednocześnie) e. warunkami do rekreacji, to jest co najmniej jednym z następujących: basen, sauna, bilard. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 250 000 zł (dwustu pięćdziesięciu tysięcy złotych); Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu rozpoczęcia realizacji szkoleń o czas opóźnienia zawarcia umowy, b) złożenia odwołania - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu rozpoczęcia realizacji szkoleń, c) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny zgodnie z nową stawką VAT, d) działania siły wyższej - dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, e) w razie sytuacji gdy ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w szczególności choroba trenera, siła wyższa) - dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, f) rozwiązania lub zmiany treści umowy dotyczącej Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w Projekcie. g) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie niniejszej umowy jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_hotel-12_12.doc
zal_1-12_12.doc
zal_2-5-12_12.doc
zal_6-12_12.doc


Warszawa, 30.07.2012 r.

 

 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry