Warszawa, 24 lipca 2012r.

 

Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/2/12

 

ZAPYTANIE

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

NIP: 521-337-46-90

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja opracowania pt. „Raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego”, ISBN: 978-83-62561-12-4, wraz z aktualizacją jego skróconej wersji w języku angielskim oraz aktualizacja portalu internetowego „Obserwatorium Atrakcyjności Inwestycyjnej Mazowsza”. dostępnego pod linkiem: http://www.investmazovia.com/


Szczegółowy zakres aktualizacji raportu:

- zaktualizowanie wszystkich danych przedstawionych w analizie ubiegłorocznej (udostępnionej przez Zamawiającego)

- ukazanie potencjału inwestycyjnego województwa mazowieckiego w nowych aspektach, np. pod względem potencjału wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- przedstawienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa mazowieckiego również w nawiązaniu do najnowszych publicznie dostępnych raportów, m.in. UNCTAD, Deloitte, Ernst&Young, KPMG czy Cushmann&Wakefield;

- rozbudowanie rozdziału 5 pt. „Tendencje i nowe zjawiska ostatnich miesięcy w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych oraz kierunki rozwoju dalszych projektów inwestycyjnych” o listę zrealizowanych inwestycji zagranicznych, kontekst krajowy i przestrzenny napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rozbudowanie informacji o najnowszych trendach, w szczególności o sektor BPO, IT, R&D;

- odpowiednie uzupełnienie danymi streszczenia raportu w wersji angielskojęzycznej.

 

Szczegółowy zakres aktualizacji portalu:

- uaktualnienie danych znajdujących się dotychczas na portalu,

- odświeżenie szaty graficznej, możliwa jest cała zmiana kolorystyki,

- zainstalowanie map multimedialnych – aplikacji ruchomych,

- zaproponowanie nowych funkcji, np. forum,

- odpowiednie uzupełnienie danymi angielskojęzycznej wersji portalu.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali przynajmniej 4 usługi związane z opracowaniem analizy/studium/raportu w zakresie określonym
w niniejszym zapytaniu ofertowym bądź podobnym, każda o wartości co najmniej 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych brutto).

 

Zamawiający informuje, że oferty Wykonawców nie spełniających przedmiotowego warunku zostaną odrzucone.

 

Kryteria oceny złożonych ofert oraz ich znaczenie procentowe:

Cena  –  100 %

W kryterium „Cena” każda oferta uzyska zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów zgodnie ze wzorem:

 C = Cmin / Cb x 100

gdzie:

C - liczba punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena";

Cmin - najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;

Cb – cena badanej oferty.

 

Tło zamówienia:

Usługa ekspercka jest realizowana w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

 

Cel Poddziałania 6.2.1:

Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowej, wysokiej jakości i nieodpłatnej usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększenia poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych.

 

Cel ten jest realizowany przez sieć jednostek zwanych Centrami Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), po jednym w każdym województwie. COIE funkcjonuje w strukturach Urzędów Marszałkowskich lub innych jednostkach, upoważnionych przez Urzędy Marszałkowskie do realizacji zadania. Jednostki te świadczą usługę informacyjną:

- pro-eksport – obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granicę kraju, skierowaną do wszystkich przedsiębiorców, reprezentujących różne branże, mających siedzibę na terenie RP,

- pro-biz – obejmującą bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w obszarze przyciągania do Polski inwestorów zagranicznych, skierowaną do wszystkich inwestorów zagranicznych, zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

 

Informacje dodatkowe:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do aktualizacji analizy/raportu oraz do wszystkich utworów wykonanych w ramach wykonania umowy, w tym prawo do wykorzystywania raportu w części lub w całości na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie o prawie autorskim. Aktualizacja raportu zostanie przekazana Zamawiającemu w postaci elektronicznej (płyta CD/DVD z wersjami w formacie Word i PDF – 1 egz.).

 

Termin realizacji pełnej usługi to:

Od dnia zawarcia umowy najpóźniej do 15 października 2012 r.

 

Sposób zapłaty:

Po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie określonym w zawartej umowie.

 

Oferta na wykonanie usługi eksperckiej powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. Ofertę cenową, opracowaną zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wykaz zrealizowanych usług. Do wykazu należy dołączyć wyciągi (po 2 strony) z każdego z wymienionych w niniejszym wykazie opracowań..  Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej cztery podobne tematycznie usługi związane z opracowaniem analizy/studium/raportu w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym bądź podobnym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy nie spełniającego przedmiotowego warunku zostanie odrzucona.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli Wykonawca podlega takiemu wpisowi.  

 

W przypadku pytań, uprzejmie proszę kontaktować się z Panią Karoliną Kozłowską, e-mail: k.kozlowska@armsa.pl, 22 566 47 91.

 

Termin składania ofert:

Ofertę na wykonanie usługi proszę przesyłać do dnia 2 sierpnia 2012 r., do godziny 16.00 na adres e-mail: k.kozlowska@armsa.pl lub złożyć osobiście w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., ul. B. Brechta 3, 03-342 Warszawa, III piętro – Biuro Zarządu.


Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, do zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na oferty jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy. Niniejsze zapytanie ofertowe nie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zakup finansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Poddziałania 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Załączniki do pobrania:
zal_1-coie_2_12.doc
zal_2-coie_2_12.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 1970-01-01
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-25 09:06:54
  • Liczba odsłon: 78
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry