Warszawa 25 lipca 2012r.

Znak sprawy: ARM/13/12

Warszawa: Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Akademia Policyjna
Numer ogłoszenia: 270558 - 2012; data zamieszczenia: 25.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Akademia Policyjna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń z następujących tematów: 1. MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client (szkolenie autoryzowane przez Producenta oprogramowania Microsoft) 2. Kurs przygotowujący do egzaminu LPIC-1 (w zakresie Programu Certyfikacji Linux Proffesional Institute) dla pracowników i funkcjonariuszy Policji zatrudnionych i pełniących funkcję w jednostkach z terenu województwa mazowieckiego Wszystkie kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Poddziałania 8.1.1 PO KL Wspieranie i rozwój kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach projektu Akademia Policyjna (dalej Projekt). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 55.30.00.00-3, 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej: - dwie usługi szkoleniowe (przez usługę szkoleniową rozumie się odrębną umowę na realizację szkoleń) dotyczące autoryzowanych szkoleń Microsoft w zakresie administracji systemami operacyjnymi każda o wartości co najmniej 120 tysięcy złotych, w której uczestniczyło co najmniej 40 osób (dotyczy każdej z usług z osobna), - dwie usługi szkoleniowe (przez usługę szkoleniową rozumie się odrębną umowę na realizację szkoleń) z zakresu administracji systemami operacyjnym LINUX o wartości co najmniej 30 tysięcy złotych każda, w której (dotyczy każdej z usług z osobna) uczestniczyło co najmniej 20 osób. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej: - co najmniej czterema trenerami, z których każdy posiada ważny certyfikat Microsoft Certified Trainer z uprawnieniami do realizacji szkolenia MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client wystawiony przez producenta oprogramowania Microsoft, z których każdy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej cztery szkolenia tematyczne z zakresu MS 6292 Installing and Configuring Windows 7 Client, - co najmniej dwoma trenerami, z których każdy posiada: 1) certyfikat LPIC-1 Junior Level Linux Certification wydany przez Linux Professional Institute (dokładne dane na stronie internetowej www.lpice.eu oraz www.lpi.org) lub 2) certyfikat z NCLA Novell Certified Linux Administrator lub 3) certyfikat z CompTIA Linux + lub 4) certyfikat z RHCSA Red Hat Certified System Administrator lub 5) certyfikat z Suse Certified Linux Professional oraz certyfikat trenerski w zakresie technologii LINUX a nadto z których każdy w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej cztery szkolenia przygotowujące do egzaminu LPIC-1 lub równoważnego, tj. NCLA Novell Certified Linux Administrator lub CompTIA Linux + lub RHCSA Red Hat Certified System Administrator lub Suse Certified Linux Professional. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: - ważny na dzień składania oferty certyfikat Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Washington (USA) bądź spółki powiązanej z nią kapitałowo, np. Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Producent oprogramowania Microsoft) Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions lub Microsoft Silver Certified Partner for Learning Solutions poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft, - ważny na dzień składania ofert certyfikat potwierdzający, że wykonawca posiada status Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego Linux Professional Institute, tj. LPI ATP Gold lub LPI ATP (dokładne dane na stronie internetowej www.lpice.eu oraz www.lpi.org) Dokumenty o których mowa powyżej są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji szkoleń o czas opóźnienia zawarcia umowy, b) złożenia odwołania - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji szkoleń, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT - dopuszcza się zmianę adekwatną do zmiany stawki podatku VAT, d) zmianę postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z założeń Projektu, e) rozwiązania lub zmiany treści umowy o dofinansowanie Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w Projekcie ( w szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia okresu realizacji Projektu - w tym przypadku odpowiedniemu przedłużeniu może ulec okres realizacji niniejszej umowy). f) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_13_12.doc
zal_1_13_12.doc
zal_2_13_12.doc
zal_3-5_13_12.docx
zal_6_13_12.doc

Pytania i odpowiedzi do SWIZ:
2012_07_27_wyjasnienia_siwz.docx
2012_07_30_wyjasnienia_siwz.doc

Warszawa, 01.08.2012 r.

 

 

Znak sprawy: ARM/13/12

 

 

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:        

  usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu „Akademia Policyjna”

 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE treści  SIWZ

 

 

Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że zmianie uległa część rozdziału 3 SIWZ, tj. Zamawiający dopuści certyfikaty inne niż wystawione przez Linux Proffesional Institute (ale tylko te, o których mowa w zmienionej treści SIWZ).

 

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 02 sierpnia na 06 sierpnia 2012 roku. Godziny i miejsca pozostają bez zmian. 

 

W załączeniu zmieniona treść SIWZ.

 

Przypominamy o konieczności dostosowania kopert do nowej treści SIWZ.Załącznik do pobrania:

 siwz_po_zmianie.doc


Numer ogłoszenia: 281324 - 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 270558 - 2012 data 25.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.

·         W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: - ważny na dzień składania oferty certyfikat Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Washington (USA) bądź spółki powiązanej z nią kapitałowo, np. Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Producent oprogramowania Microsoft) Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions lub Microsoft Silver Certified Partner for Learning Solutions poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft, - ważny na dzień składania ofert certyfikat potwierdzający, że wykonawca posiada status Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego Linux Professional Institute, tj. LPI ATP Gold lub LPI ATP (dokładne dane na stronie internetowej www.lpice.eu oraz www.lpi.org) Dokumenty o których mowa powyżej są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę..

·         W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty: - ważny na dzień składania oferty certyfikat Microsoft Corporation z siedzibą w Redmond, Washington (USA) bądź spółki powiązanej z nią kapitałowo, np. Microsoft sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Producent oprogramowania Microsoft) Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions lub Microsoft Silver Certified Partner for Learning Solutions poświadczający, że szkolenia są autoryzowane przez producenta oprogramowania Microsoft, - ważny na dzień składania ofert certyfikat potwierdzający, że wykonawca posiada status: a) Autoryzowanego Partnera Szkoleniowego Linux Professional Institute, tj. LPI ATP Gold lub LPI ATP (dokładne dane na stronie internetowej www.lpice.eu oraz www.lpi.org) lub b) Autoryzowanego ośrodka szkoleniowego RED HAT tj. Red Hat Certified Training Partner (dokładne dane na www.europe.redhat.com) lub c) Autoryzowanego ośrodka szkoleniowego Novell tj. Novell Training Services Partner - Platinum bądź Gold (dokładne dane na www.novell.com).

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: 02.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

·         W ogłoszeniu powinno być: 06.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa..Pytania i odpowiedzi do SWIZ:

2012.08.03_wyjasnienia_siwz.doc
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry