Warszawa: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. Internet Dla Mazowsza (IDM).
Numer ogłoszenia: 279494 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. Internet Dla Mazowsza (IDM)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych oraz doradztwa technicznego związanych z realizacją przez Zamawiającego projektu pt. Internet Dla Mazowsza umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w ramach Priorytetu II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu (dalej Projekt) 2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług w szczególności w zakresie: a) przygotowywania opinii, analiz i ekspertyz prawnych, rekomendacji co do sposobu postępowania oraz dokumentacji formalnej dla wszystkich postępowań o zamówienia publiczne (w tym udział w ewentualnych negocjacjach / dialogu / rozmowach) przewidzianych w ramach Projektu, tj. co najmniej: - postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego (lub innego jeśli taka będzie należycie umotywowana rekomendacja wykonawcy) w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (lub innej formuły, stosownie do wyboru Zamawiającego) dla postępowania na Zaprojektowanie, budowa i operowanie siecią projektu IDM (Zamawiający zakłada model DBO, ale nie wyklucza innych rozwiązań, na które musi być gotowy Wykonawca), - 9 lub więcej (jednak nie więcej niż 20) postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ustawy. b) przygotowania oferty cenowej dla sieci Internet dla Mazowsza w współpracy z Operatorem Infrastruktury (dalej OI) wraz z procesem negocjacji i ustalenia regulacji (cen i innych składników) z Urzędem Komunikacji Elektronicznej (dalej UKE), c) przygotowywania modeli współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, d) przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego, e) przygotowywania wzorów umów, w tym umów partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej PPP), f) negocjowania treści umów, g) przygotowywania wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych i innych elementów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla wszystkich postępowań w ramach Projektu, h) bieżącego doradztwa prawnego dla Zamawiającego i wskazanych przez niego podmiotów na wszystkich etapach realizacji Projektu, i) doradztwa podczas przygotowywania i prowadzenia przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym reprezentowanie Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądem Okręgowym, j) bieżące doradztwo prawne podczas procesu budowy sieci w zakresie prac budowy sieci, k) bieżące doradztwo prawne dla Inspektorów nadzoru na każdym etapie budowy sieci we wszystkich branżach związanych z jej wykonaniem, w szczególności w kwestiach spornych pomiędzy wykonawcami a Inspektorami nadzoru, l) Doradztwo prawne i merytoryczne przy przygotowaniu opisowych części technicznych SIWZ (część pasywna i aktywna), m) Doradztwo prawne i merytoryczne przy realizacji budowy sieci szerokopasmowej. n) Doradztwo prawne i merytoryczne przy dostosowaniu Programu Funkcjonalno-Użytkowego do wymagań SIWZ, o) Kontrole dokumentacji przekazywanej przez Generalnego Wykonawcę dla Zamawiającego pod kątem poprawności wykonania w aspekcie formalno-prawnym. p) Doradztwo i wsparcie prawne na każdym etapie Projektu wedle sugestii i potrzeb Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu; q) Sprawdzanie poprawności projektów oznaczeń informacyjno-promocyjnych zgodnych z wytycznymi UE i wymogami krajowymi i wojewódzkimi, r) Udzielanie Zamawiającemu / Inżynierowi Kontraktu wszelkich porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w związku z działaniami projektowymi; s) Uczestniczenie w rokowaniach, spotkaniach i negocjacjach w ramach Projektu w kraju i poza granicami jeśli będzie taka potrzeba wraz z głosem doradczym za zaproszenie Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu (koszty przejazdu pokrywa Zamawiający), t) Przygotowanie pism i przeprowadzenie procedur związanych z egzekucją ewentualnych wierzytelności związanych z Projektem, u) Bieżące informowanie Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu o zmianach przepisów prawnych mających bezpośredni wpływ na realizację Projektu. 3. Wybrany Wykonawca będzie świadczył usługi objęte zamówieniem na żądanie Zamawiającego. Zlecenie świadczenia konkretnej usługi prawniczej następować będzie w chwili przekazania Wykonawcy żądania określającego szczegółowy przedmiot usługi oraz odpowiednich dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania usługi. 4. Zlecając wykonanie konkretnej usługi prawniczej Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin realizacji. Termin ten uwzględniał będzie zakres i stopień skomplikowania usługi doradczej. 5. Jeżeli usługa doradcza dotyczy udziału przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniu z przedstawicielami Zamawiającego lub innymi wskazanymi przez Zamawiającego osobami, Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę o miejscu, terminie i przedmiocie spotkania, na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem spotkania. Za dni robocze uważa się dni pracy Zamawiającego. 6. Zlecając wykonanie konkretnej usługi prawniczej Zamawiający wskaże Wykonawcy formę jej realizacji. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy wykonania usługi w formie pisemnej, ustnej lub e-mailowej. W przypadku braku wyboru formy świadczenia usługi Wykonawcę obowiązuje forma pisemna. 7. Zamawiający może wymagać, aby dokument przygotowany przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia został opracowany i podpisany przez radcę prawnego lub adwokata jak również wymagać, aby przedstawiciel Wykonawcy biorący udział w spotkaniu miał uprawnienia radcy prawnego lub adwokata. 8. Zlecając wykonanie konkretnej usługi doradczej Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce jej realizacji. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego lub poza tymi siedzibami. Jeżeli Zamawiający nie określi miejsca świadczenia usługi Wykonawca może świadczyć usługę w miejscu, które w jego ocenie będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających - max 20% wartości zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8, 72.22.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, c) z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553 z dopiskiem wadium - doradztwo prawne IDM. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a) wykonał co najmniej 2 usługi (zamówienia) obejmujące opracowanie pisemnych opinii lub analiz lub ekspertyz lub interpretacji dotyczących ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), b) wykonał co najmniej 4 usługi (zamówienia) obejmujące opracowanie pisemnych opinii lub analiz lub ekspertyz lub interpretacji dotyczących problematyki rozwoju infrastruktury szerokopasmowego Internetu bądź upowszechniania dostępu do Internetu dla inwestycji o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł każda, c) wykonał na rzecz różnych podmiotów co najmniej 5 usług (zamówień) obejmujących doradztwo prawne polegające w szczególności na przygotowaniu analiz / ekspertyz / opinii prawnych dotyczących procesów inwestycyjnych w zakresie obiektów liniowych, d) wykonał na rzecz różnych podmiotów co najmniej 5 usług (zamówień) obejmujących doradztwo prawne polegające w szczególności na przygotowaniu analiz / ekspertyz / opinii prawnych dotyczących powierzenia przed jednostkę sektora finansów publicznych realizacji zadań w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, e) wykonał na rzecz różnych podmiotów co najmniej 5 usług (zamówień) obejmujących doradztwo prawne polegające w szczególności na przygotowaniu analiz / ekspertyz / opinii prawnych dotyczących obecności i/lub dopuszczalności pomocy publicznej, f) wykonał na rzecz różnych podmiotów co najmniej 4 usługi (zamówienia) obejmujące doradztwo prawne dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych o wartości szacunkowej każdego z zamówień równej lub przekraczającej 10.000.000,00 zł, g) wykonał co najmniej 4 usługi (zamówienia) obejmujące w szczególności wykonanie analiz telekomunikacyjnego rynku hurtowego dla inwestycji o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł każda, h) wykonał co najmniej 5 usług (zamówień) doradztwa technicznego w zakresie inwestycji telekomunikacyjnych, w tym co najmniej jednej (1) dotyczącej sieci telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł każda, polegającej na przygotowaniu dokumentacji budowy lub analiz lub ekspertyz lub rekomendacji technicznych. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże się dysponowaniem co najmniej: a) specjalistą ds. prawa telekomunikacyjnego (jedna osoba), który: -posiada uprawnienia radcy prawnego lub adwokata -przez co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi prawne z zakresu prawa telekomunikacyjnego; b) specjalista ds. pomocy publicznej (jedna osoba), który: - ma wykształcenie wyższe prawnicze - przez co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi prawne z zakresu pomocy publicznej; c) specjalista ds. partnerstwa publiczno - prywatnego (jedna osoba), który: - ma wykształcenie wyższe prawnicze; - przed upływem terminu składania ofert opracował co najmniej 2 modele współpracy lub struktury transakcji z zakresu partnerstwa publiczno - prywatnego lub analizy dostępnych form współpracy partnera publicznego z partnerem prywatnym; d) specjalista ds. zamówień publicznych (jedna osoba): - ma wykształcenie wyższe prawnicze, - przez co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi prawne z zakresu zamówień publicznych, - przed upływem terminu składania ofert opracował dla podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp co najmniej dwa projekty specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - posiada doświadczenie w reprezentowaniu strony w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą (co najmniej 5 rozpraw zakończonych wyrokiem korzystnym dla reprezentowanej strony). e) Specjalista/doradca techniczny - ma wykształcenie wyższe prawnicze/techniczne w rozumieniu sieci telekomunikacyjnych, - przez co najmniej 3 lata przed upływem terminu składania ofert świadczył usługi przygotowania analiz cenowych dotyczących komponentów budowy sieci / przygotowywał część techniczną SIWZ w zakresie komponentów budowy sieci; - opracował lub brał udział przy opracowaniu dla podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy Pzp co najmniej jednego PFU. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) w razie zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, poprzez zmianę (zwiększenie lub zmniejszenie) wynagrodzenia brutto w części przypadającej na okres wykonywania umowy w którym obowiązuje nowa stawka ww. podatku; b) w razie zmian w Projekcie, poprzez: - zmianę innych postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie


Załączniki:

_siwz.doc
_zal_1.doc
_zal_1a.doc
_zal_2.doc
_zal_3.doc
_zal_4a-h.doc
_zal_5.doc
_zal_6.doc

Warszawa 6 sierpnia 2012r.

Znak sprawy : ARM/14/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. Internet dla Mazowsza (IDM).

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami, dalej Ustawa) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

Pytanie nr 1

W rozdziale 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY jest napisane:

„1. Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w umowie. Zabezpieczenie winno być wniesione przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.”

Prosimy o wskazanie paragrafu w Załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy, w którym znajduje się informacja odnośnie ww. zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy nie ma paragrafu, w którym znajduje się informacja odnośnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający na tym etapie poda szacunkową wartość ww. Zamówienia lub na podstawie § 5.1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępni części „protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego”, druk ZP-PN, zawierającego tę informację?  


Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

 

Pytanie nr 3

1. W rozdziale 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, pkt. 1.3. jest napisane:

„e) Specjalista/doradca techniczn

 • Ma wykształcenie wyższe prawnicze/techniczne w rozumieniu sieci telekomunikacyjnych,…”

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Wykształcenie wyższe prawnicze/techniczne w rozumieniu sieci telekomunikacyjnych”.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „wykształcenie wyższe prawnicze/techniczne w rozumieniu sieci telekomunikacyjnych”  rozumie posiadanie przez wskazaną przez Wykonawcę osobę wykształcenia wyższego prawniczego  lub wyższego z kierunku elektronika i telekomunikacja.

 

Pytanie nr 4

1. Dotyczy załącznika nr 6 Istotne Postanowienia Umowy § 1 Przedmiot Umowy ust.2:

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca ma wspierać Zamawiającego / Inżyniera Kontraktu. Czy Zamawiający będzie pełnił funkcje Inżyniera Kontraktu, czy też Inżynier Kontraktu zostanie wyłoniony w drodze odrębnego postępowania?

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że funkcję Inżyniera Kontraktu będzie pełnić Zamawiający.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-11
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06 16:05:15
 • Liczba odsłon: 510
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477997]

przewiń do góry