Warszawa 21 listopada 2012r.

Znak sprawy: ARM/19/12

Warszawa: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego.
Numer ogłoszenia: 462476 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu 1 samochodu osobowego oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu operacyjnego w zakresie AC, OC, NNW, Asistance w ruchu krajowym i Assistance w ruchu zagranicznym pojazdów. Szczegółowy opis przedmiotu leasingu zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.40.00-2, 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej gwarantującej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu wykazania, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3A do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3) Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie warunków ubezpieczenia przedmiotów leasingu, o ile spowoduje to zmniejszenie wysokości ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. Ponadto w razie zmiany ustawowej stawki VAT dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w zakresie podatku VAT. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości opłat leasingowych w razie zmiany uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu, jak również w sytuacji stosowania przez Finansującego klauzul waloryzacyjnych (jak np. zmiana WIBOR, stóp procentowych NBP, wskaźnik inflacji, zmiana ceny samochodu w okresie między zawarciem umowy a przekazaniem Zamawiającemu) pod warunkiem że zmiany takowe dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy i wynikają z Ogólnych Warunków Umowy (OWU) stosowanej powszechnie przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu. Zamawiający dopuszcza zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie zmiany OWU - pod warunkiem że zmiana ta dotyczy wszystkich Klientów Wykonawcy, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_arm-19-12.doc
zal_1_arm-19-12.doc
zal_2_arm-19-12.doc
zal_3_arm-19-12.docx
zal_4_arm-19-12.doc

Dokumenty Zamawiającego:
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf
zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_zus.pdf
krs.pdf
numer_identyfikacji_podatkowej.pdf
decyzja_o_nadaniu_regon.pdf
opinia_banku_prowadzacego_rachunki_biezace.pdf
sprawozdanie_finansowe.pdf
statut_spolki.pdf

Warszawa, 26.11.2012 r.

 

Znak sprawy: ARM/19/12

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Leasing operacyjny z opcją wykupu jednego samochodu osobowego.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ

 

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1.Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydania Przedmiotu Leasingu w autoryzowanym przez producenta samochodów punkcie sprzedaży, zlokalizowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy lub do siedziby Zamawiającego?

     

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza wydanie Przedmiot Leasingu w autoryzowanym przez producenta samochodów punkcie sprzedaży, zlokalizowanym na terenie miasta stołecznego Warszawy. Zamawiający nie dopuszcza wydania Przedmiotu do siedziby Zamawiającego.

 

2. Zgodnie z pkt 16.3 SIWZ zmiana wysokości opłat leasingowych, jest akceptowana tylko w przypadku możliwości wypowiedzenia umowy leasingu. Jednocześnie w punkcie 19 zał.4, brak jest informacji o warunku wypowiedzenia umowy leasingu przez Zamawiającego. Proszę o interpretację.

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zmiana wysokości opłat leasingowych będzie dopuszczalna tylko w sytuacji gdy Zamawiający będzie mieć jednocześnie możliwość wypowiedzenia umowy (w sytuacji gdy nie wyrazi zgody na zmianę).

 

3. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na leasing samochodu osobowego składam zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający przewidział określone warunki ubezpieczenia. Czy zaakceptuje ubezpieczenie na warunkach wskazanych w przesłanych dokumentach?


ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ lecz dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający informacyjnie wskazuje, że przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ warunki ubezpieczenia są warunkami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza stosowanie ogólnych warunków ubezpieczeń stosowanych przez ubezpieczycieli pod warunkiem, że nie są sprzeczne z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ. 

 

Warszawa, 27.11.2012 r.


Znak sprawy: ARM/19/12


Do:
                                         Zainteresowani wykonawcy


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Leasing operacyjny z opcją wykupu jednego samochodu osobowego.WYJAŚNIENIE  TREŚCI  SIWZ

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. Czy Zamawiający dopuszcza pojemność silnika min. 1390 cm3?
    
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza  pojemność silnika min. 1390 cm3.

W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, iż zmianie ulega Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie dotyczącym minimalnej pojemności silnika przedmiotu leasingu. W związku z udzielonymi w dniu 26 listopada 2012 roku odpowiedziami Zamawiający dostosował również treść SIWZ i załącznika nr 4.

Zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert z 29 listopada 2012 roku na 03 grudnia 2012 roku. Godziny i miejsca pozostają bez zmian. 

W załączeniu zmieniona treść SIWZ i załączników. 

Przypominamy o konieczności dostosowania kopert do nowej treści SIWZ.


Dokumenty do pobrania po zmianach:
siwz_po_zmianie_19_12.doc
zal_1_po_zmianie_19_12.doc
zal_2_po_zmianie_19_12.doc
zal_4_po_zmianie_19_12.doc

Numer ogłoszenia: 475598 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:462476 - 2012 data 21.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest:29.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).
  • W ogłoszeniu powinno być:03.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.3.
  • W ogłoszeniu jest:Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie warunków ubezpieczenia przedmiotów leasingu, o ile spowoduje to zmniejszenie wysokości ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. Ponadto w razie zmiany ustawowej stawki VAT dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w zakresie podatku VAT. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości opłat leasingowych w razie zmiany uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu, jak również w sytuacji stosowania przez Finansującego klauzul waloryzacyjnych (jak np. zmiana WIBOR, stóp procentowych NBP, wskaźnik inflacji, zmiana ceny samochodu w okresie między zawarciem umowy a przekazaniem Zamawiającemu) pod warunkiem że zmiany takowe dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy i wynikają z Ogólnych Warunków Umowy (OWU) stosowanej powszechnie przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu. Zamawiający dopuszcza zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie zmiany OWU - pod warunkiem że zmiana ta dotyczy wszystkich Klientów Wykonawcy, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu.
  • W ogłoszeniu powinno być:Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie warunków ubezpieczenia przedmiotów leasingu, o ile spowoduje to zmniejszenie wysokości ponoszonych z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. Ponadto w razie zmiany ustawowej stawki VAT dopuszcza się zmianę wynagrodzenia w zakresie podatku VAT. Zamawiający dopuszcza również zmianę wysokości opłat leasingowych w razie zmiany uregulowań prawnych, lub podatków dotyczących umów leasingu, jak również w sytuacji stosowania przez Finansującego klauzul waloryzacyjnych (jak np. zmiana WIBOR, stóp procentowych NBP, wskaźnik inflacji, zmiana ceny samochodu w okresie między zawarciem umowy a przekazaniem Zamawiającemu) pod warunkiem że zmiany takowe dotyczą wszystkich klientów Wykonawcy i wynikają z Ogólnych Warunków Umowy (OWU) stosowanej powszechnie przez Wykonawcę, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na zmiany i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu. Zamawiający dopuszcza zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności (dotyczy to w szczególności harmonogramów płatności) w sposób nie powodujący zmiany ceny i o ile będzie to mieć na celu dostosowanie umowy do praktyki stosowanej przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w razie zmiany OWU - pod warunkiem że zmiana ta dotyczy wszystkich Klientów Wykonawcy, a Zamawiający będzie miał prawo nie wyrazić zgody na nowe OWU i wypowiedzieć zawartą umowę leasingu.


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477999]

przewiń do góry