Warszawa 5 listopada 2013r.

Znak sprawy: ARM /11/13

Warszawa: Przetar nieograniczny na organizację jednodniowej konferencji naukowej o charakterze inauguracyjnym w Warszawie pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu.
Numer ogłoszenia: 450784 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetar nieograniczny na organizację jednodniowej konferencji naukowej o charakterze inauguracyjnym w Warszawie pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednodniowej konferencji naukowej o charakterze inauguracyjnym w Warszawie dla ok. 620 uczestników pt. Rozwój nauki - rozejm regionu - Potencjał rozwojowy Mazowsza w perspektywie europejskiego rynku B+R w ramach projektu Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, zwanego dalej Projektem. Zamówienie obejmuje zapewnienie: - sali konferencyjnej dla min. 620 osób - przygotowanie i zapewnienia wyżywienia i cateringu w niezależnym pomieszczeniu - obsługi technicznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających - maksymalnie do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.12.00.00-7, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowej organizacji konferencji, z wynagrodzeniem nie niższym niż 40 000 złotych brutto za każdą z nich, które obejmowały co najmniej następujące elementy (dotyczy każdej z konferencji z osobna): - zapewnienie wyżywienia podczas konferencji dla minimum 600 uczestników; - udostępnienie sali konferencyjnej dla minimum 600 uczestników; 2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - dysponują lub będą dysponować co najmniej jedną salą wykładową mieszczącą do 650 osób jednocześnie, - dysponują lub będą dysponować co najmniej jednym pomieszczeniem dla organizacji cateringu mieszczącym do 650 osób jednocześnie; 2. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, kiedy oferta złożona wspólnie przez kilka podmiotów (np. konsorcjum) zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu konferencji o czas opóźnienia zawarcia umowy, b) złożenia odwołania - dopuszcza się przesunięcie przewidywanego terminu konferencji, c) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, d) zmianę postanowień umowy związanych realizacją Projektu w ramach którego przeprowadzane jest niniejsze postępowanie, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z tej umowy, e) rozwiązania lub zmiany treści umowy o dofinansowanie Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w Projekcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie prowadzone w ramac projektu Rozwój nauki - rozwojem Mazowsza - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki do pobrania:

siwz_11_13.doc
ipu_11_13.doc
opz_11_13.doc
zal_3-5_11_13.doc
oferta_11_13.doc
cena_11_13.docx


Warszawa, 25.11.2013 r.

Znak sprawy: ARM/11/13

 

Do:

                                                                      Wszyscy zainteresowani

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację jednodniowej konferencji naukowej.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę: Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 100 punktów w  jedynym kryterium oceny ofert jakim była Cena, a także spełniała pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 3 oferty stosownie do poniższego zestawienia:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

1.

Fundacja Nowe Horyzonty

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa    

100

2.

Sylwia Kotowicz

Piotr Izdebski

E-xon s.c.

ul. Starołęcka 2/8

61-361 Poznań

 

Wykonawca wykluczony

2.

Marketing House Pfeiffer Posyniak i Wspólnicy sp. j.

ul. 11 Listopada 223,

05-070 Sulejówek

 

Wykonawca wykluczony

                                                                                                                                   


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-25
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 15:18:37
 • Liczba odsłon: 507
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478004]

przewiń do góry