Warszawa, dn. 08.06.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM nr ARM/38/10

 
Warszawa: Usługa szkoleniowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00-375 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 566 47 75, faks 0-22 566 47 81

•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja usług szkoleniowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
•    Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
•    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w SIWZ, zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
•    wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
•    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
•    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oświadczenie o wpisie na rok 2010 instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 236 poz. 2365), 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, 3) dokument potwierdzający, która z części zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie do oferty dołączają pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Ustawy, które zawiera m.in.: nazwy i adresy członków np. Konsorcjum, nazwę i adres pełnomocnika, zakres pełnomocnictwa, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy przedstawicieli członków np. Konsorcjum - zgodnie z zasadami reprezentacji.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty - dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 2) przedłużającej się rekrutacji uczestników szkoleń, 3) złożenia odwołania - dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji szkolenia, 4) w sytuacjach losowych, jakie mogą wystąpić po stronie kadry dydaktycznej - dopuszcza się możliwość dokonania zmian w składzie kadry dydaktycznej, w takim przypadku wykonawca zapewni osoby na zastępstwo o co najmniej równorzędnych kwalifikacjach
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2010 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Smolna 12 00-375 Warszawa Sekretariat Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - IV piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Turystyka - szansa na zatrudnienie współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz oraz kursu w zakresie zawodu Kelner, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach projektu Turystyka - szansa na zatrudnienie.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz - 15 osób oraz kursu w zakresie zawodu Kelner - 15 osób, w większości bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego, w Płocku, Płońsku, lub Ciechanowie.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz oraz kursu w zakresie zawodu Kelner, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach projektu Turystyka szansa na zatrudnienie.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz - 15 osób oraz kursu w zakresie zawodu Kelner - 15 osób, w większości bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego, w Radomiu.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz oraz kursu w zakresie zawodu Kelner, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach projektu Turystyka - szansa na zatrudnienie.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz - 15 osób oraz kursu w zakresie zawodu Kelner - 15 osób, w większości bezrobotnych z terenu województwa mazowieckiego, w Siedlcach.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2010.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Załączniki:

siwz_arm_38_10.pdf
zal_1_oferta.doc
zal_2_osw_art_22.doc
zal_3_osw_art_24.doc
zal_4_wykaz_przeprowadz_kursow.doc
zal_5a_potencjal_techniczny.doc
zal_5b_potencjal_techniczny.doc
zal_6a_wykaz_kadry.doc
zal_6b_wykaz_kadry.doc
zal_7a_program.doc
zal_7b_program.doc
zal_8_umowa_arm_38_10.pdf
zal_9_wpis_do_ris.doc
zal_10_kalkulacja_kosztow.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-08 18:03:37
  • Liczba odsłon: 313
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry