Ty Warszawa,  5 czerwca 2014 r.Znak sprawy: ARM/24/14

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty.


Treść ogłoszenia:

arm_24_14_ogloszenie-wyslane.pdf
arm_24_14_ted.pdf

Załączniki do pobrania:

arm_24_14_siwz.doc

arm_24_14_ipu.doc
arm_24_14_zalacznik_1a.doc

arm_24_14_zalacznik_1b.doc

arm_24_14_zalacznik_1c.doc

arm_24_14_zalacznik_1d.doc

arm_24_14_zalacznik_1e.doc

arm_24_14_zalacznik_1f.doc

Numer sprawy: ARM 24/14

 

Warszawa, 09.06.2014 r.

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty


ZMIANA  treŚci  SIWZ

 
  1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. W załączeniu Zamawiający publikuje treść zmienionej SIWZ.

  2. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przypomina o konieczności  oznakowania kopert z ofertami zgodnie z nową treścią SIWZ.

Treść ogłoszenia:

arm_24_14_siwz_09_06.rtfNumer sprawy: ARM 24/14

Warszawa, 13.06.2014 r.


 

Do:


Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty


ZMIANA  treŚci  SIWZ


  1. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W załączeniu Zamawiający publikuje treść zmienionej SIWZ.

  2. W związku z dokonaną zmianą Zamawiający przypomina o konieczności  oznakowania kopert z ofertami zgodnie z nową treścią SIWZ.

     

Załączniki do pobrania:

arm_24_14_siwz_13_06.rtf

arm_24_14_2014_06__12_ogloszenie_wyslane.pdf


______

24_14_2014.06.17_ogloszenie_wyslane.pdf


Ogłoszenie opublikowane :

tmp_24_2014_2014-ojs118-209851-pl265485700.pdf
tmp_24_2014_arm_nowy_siwz1924337929.rtf
tmp_24_2014_arm_nowy_ipu1963054858.rtf
tmp_24_2014_arm_nowy_zalacznik_1a-1630176699.rtf
tmp_24_2014_arm_nowy_zalacznik_1b2214655.rtf
tmp_24_2014_arm_nowy_zalacznik_1c1878262454.doc
tmp_24_2014_arm_nowy_zalacznik_1d-403538081.rtf
tmp_24_2014_arm_nowy_zalacznik_1e1294684295.rtf
tmp_24_2014_arm_nowy_zalacznik_1f-1018964356.doc
tmp_24_2014_arm_zalacznik_1g-1760077707.doc


Warszawa, 23.06.2014 r.
Numer sprawy: ARM/24/14

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty


ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. W związku z dokonaną zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający przypomina o konieczności  oznakowania kopert z ofertami zgodnie z nową treścią SIWZ.Warszawa, 25.06.2014 r.
Numer sprawy: ARM 24/14

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświatyZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmienioną treść SIWZ wraz ze zmienionymi załącznikami publikujemy w załączeniu (pozostałe załączniki pozostają aktualne). W związku ze zmianą treści SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 27 czerwca 2014 roku godz. 09:00 i 09:15 (odpowiednio termin składania i otwarcia ofert) na 01 lipca 2014 roku godz. 09:00 i 09:15 (odpowiednio termin składania i otwarcia ofert). Szczegóły co do nowych terminów znajdują się w zmienionej SIWZ. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert z ofertami do nowego terminu.

Załączniki do pobrania:

ogloszenie_24_14.pdf
siwz_24_14_zalaczniki.rtf
zal_a_24_14.rtf
zal_d_24_14.rtf
zal_e_24_14.rtf
zal_f_24_14.doc
ipu_24_14.rtf

Warszawa, dnia 17.07.2014 r.
Oznaczenie sprawy: ARM/24/14

Do wykonawcy:
                        Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty”;

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Instytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o.
ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn


Wybrana oferta jest jedyną złożoną w postępowaniu. Ofercie przyznano łącznie 65 pkt, z czego w kryterium „Cena” - 50 pkt, „Doświadczenie” - 15 pkt [Zamawiający nie przyznał punktów za usługę zrealizowaną dla Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, gdyż przedstawiony opis nie potwierdza spełniania warunku określonego w rozdziale V.1.b).2 SIWZ], „Koncepcja realizacji zamówienia” - 0 pkt (Zamawiający nie dokonał oceny złożonej koncepcji, gdyż dokument ten nie został podpisany przez Wykonawcę).
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry