Warszawa, 27 czerwca 2014 r.
Znak sprawy: ARM/26/14


Warszawa: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Eco drivingu, w ramach projektu pt. Eco driving - zielona jazda
Numer ogłoszenia: 215804 - 2014; data zamieszczenia: 27.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Eco drivingu, w ramach projektu pt. Eco driving - zielona jazda.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń z zakresu Eco drivingu oraz utworzenie poradnika dotyczącego Eco drivingu do zamieszczenia na stronie internetowej projektu Eco driving - zielona jazda współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej Projekt). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających - max.50% wartości przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.41.10.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj.: posiadają status ośrodka doskonalenia techniki jazdy zgodnie z art. 112 i nast. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (t.j. w Dz. U. z 2014 roku poz. 600). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przeszkolili minimum 500 osób z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 6 samochodami osobowymi, zarejestrowanymi po raz pierwszy nie wcześniej niż w 2011 r., wyposażonymi w klimatyzację i urządzenia telemetryczne posiadające program komputerowy umożliwiający zapisywanie, odtwarzanie i analizowanie przejazdów kursantów oraz analizujące co najmniej następujące parametry jazdy: Czas jazdy, Dystans jazdy, Średnia prędkość, Czas spędzony w ruchu, Łączne zużycie paliwa, Średnia emisja CO2, Stosunek średniej prędkości do średniego zużycia paliwa, Średnie zużycie paliwa, Chwilowe zużycie paliwa (mierzone podczas jazdy), Liczba aplikacji hamulca, Łączny czas korzystania z hamulców, Łączny dystans korzystania z hamulców, Dystans przejechany z zerowym zużyciem paliwa, Czas jazdy z zerowym zużyciem paliwa, Średnie i maksymalne wychylenie pedału gazu, Średni poziom obrotów silnika podczas jazdy, Całkowita liczba obrotów silnika podczas jazdy, Liczba zatrzymań. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują minimum 8 osobami posiadającymi ważne uprawnienia instruktora techniki jazdy w rozumieniu art. 117 ust. 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 70

·         2 - Doświadczenie - 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do oferty w zakresie przewidzianym w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 5 do SIWZ), a także: - w razie zmiany przepisów dotyczących stawki VAT - w tym wypadku zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany dostosowującej wynagrodzenie wykonawcy do zmienionej stawki podatku VAT. - rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. - Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności. Przez aspekty techniczne Zamawiający rozumie w szczególności zmianę adresów, osób wyznaczonych do kontaktów etc.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_26_14.doc
zal_1_26_14.doc
zal_2_26_14.doc
zal_3a-4c_26_14.doc
zal_5_26_14.rtf
zal_6_26_14.docWarszawa, 02.07.2014 r.

Numer sprawy: ARM 26/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Eco drivingu, w ramach projektu pt. „Eco driving - zielona jazda”WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający  informuje, iż otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Czy jako wykonawca projektu bylibyśmy zobowiązani do wynajęcia pomieszczeń, w których odbywałyby się zajęcia teoretyczne, wstęp oraz zakończenie szkolenia, oraz do zapewnienia wyposażenia tych pomieszczeń (np. rzutnik, ekran, tablica, barek itp.), czy też zapewnią je Państwo w poszczególnych miastach, w których będą odbywały się zajęcia?

Odp. Zamawiający informuje, że nie zapewni pomieszczeń (w tym ich wyposażenia), w których będą się odbywać zajęcia teoretyczne. W tym zakresie ewentualny obowiązek ich zapewnienia leży po stronie Wykonawcy.

2. Co dzieje się w razie niestawienia się uczestnika na szkolenie (np. zamiast zaplanowanych 3 osób na szkoleniu pojawią się 2)? Czy za takie szkolenie przysługuje nam jako Wykonawcy wynagrodzenie? W istotny sposób rzutuje to na cenę, którą zaoferujemy.

Odp. Zamawiający informuje, że  w sytuacji gdy w danym szkoleniu będzie uczestniczyć 2 zamiast 3 uczestników Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za 2 uczestników. Zamawiający informuje, że wynagrodzenie Wykonawcy jest uzależnione od ilości osób biorących faktycznie udział w szkoleniach.

3. Czy w ofercie dopuszczalne jest podanie ceny za 1 osobę? Łączna liczba uczestników nie została określona precyzyjnie, więc też podanie łącznej ceny nie jest możliwe (chyba że z góry wliczymy w cenę ewentualność, że uczestników będzie np. 550, ale to znacząco podwyższyłoby cenę).

Odp. Zamawiający informuje, że  ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ formularzem cenowym podając łączną ceną za realizację zamówienia przy założeniu przeszkolenia 500 uczestników (patrz. § 5 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy). Zamawiający wyklucza możliwość podania w formularzu ofertowym ceny za 1 uczestnika.

4. Mam jeszcze pytanie dotyczące ubezpieczenia AC i NNW dla samochodów. Czy istnieje możliwość zastąpienia tego zapisu w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” takim, który mówi po prostu, że Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia samochodów i nie będzie zgłaszał co do tego roszczeń wobec Zamawiającego? Nasze samochody nie mają AC – jest to decyzja naszego sponsora (….), który użycza nam pojazdów, natomiast tak czy inaczej zobowiązujemy się do naprawienia uszkodzeń we własnym zakresie. Oczywiście moglibyśmy wykupić AC dla 6 samochodów, tylko że będzie to kosztowało kilkanaście tysięcy złotych, i będziemy musieli wliczyć to w cenę, a jest to niepotrzebne. Podobnie z NNW – nasze samochody nie mają NNW (również jest to decyzja sponsora), natomiast możemy zobowiązać się, że dla uczestników (nie dla samochodów) zostanie wykupiona osobna polisa NNW. Czy jest możliwa taka zmiana w „Opisie Przedmiotu Zamówienia”? Proszę o potwierdzenie, że jeśli złożymy ofertę, nie mając wykupionego AC i NNW, ale składając ww. zobowiązania, to oferta nie zostanie odrzucona.

Odp. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza przeprowadzenia szkoleń bez ubezpieczenia NNW w kwocie co najmniej 20 000 zł na jednego uczestnika. Zamawiający dopuszcza przy tym możliwość przedstawienia odrębnej polisy NNW (tj. nie związanej z danym autem) w zakresie wymaganym w SIWZ. W zakresie polisy AC Zamawiający wyraża zgodę na nieposiadanie ubezpieczenia w tym zakresie przez auta Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem że wszelką odpowiedzialność (w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie) za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia bądź utratę aut ponosi Wykonawca (bez względu na przyczynę). Stosowna zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia w załączeniu do niniejszej odpowiedzi.

5. Mamy jeszcze pytanie, na czym polega różnica pomiędzy załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 4a? Czy ich treść może być identyczna?

Odp. Zamawiający informuje, różnica pomiędzy załącznikiem 4 i 4a polega na tym, że załącznik nr 4 zawiera usługi pozwalające Zamawiającemu zweryfikować czy Wykonawca spełnia warunek udziału w niniejszym postępowaniu, natomiast załącznik nr 4a zawiera usługi wykazane do kryterium oceny ofert „Doświadczenie”. Treść tych załączników może być taka sama, z zastrzeżeniem że konsekwencje z tym związane wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych ponosi Wykonawca. 


W związku ze zmianą Opisu Przedmiotu Zamówienia zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 7 lipca 2014 roku na 10 lipca 2014 roku. Miejsca i godziny pozostają bez zmian. Przypominamy o konieczności dostosowania kopert z ofertami do nowych terminów.

Załączniki do pobrania:

zal_1_02_07_2014.doc
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477989]

przewiń do góry