Warszawa, 14 lipca 2014 r.
Znak sprawy: ARM/27/14

Warszawa: Przetarg nieograniczony na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski.
Numer ogłoszenia: 235108 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu treści, przygotowaniu do druku oraz wydruku i dostarczeniu pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie Warszawy reprezentacyjnego wielokolorowego albumu na temat atrakcyjności województwa mazowieckiego wraz z jego wersją elektroniczna zapisaną na nośniku danych. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 79.80.00.00-2, 79.82.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 700 zł (siedemset złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy,którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na opracowaniu koncepcji lub wykonaniu projektu graficznego i przygotowaniu do druku (w tym wydrukowaniu) prac wielobarwnych (album lub kalendarz wieloplanszowy lub portfolio) poświęcone fotografii przyrodniczej lub pejzażowej o wartości co najmniej 10 000,00 zł brutto każda. Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że przygotowanie do druku (w tym wydrukowanie) winno być częścią składową usługi wykonywanej przez Wykonawcę Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 8

·         2 - Jakość - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3) Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, b) rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. c) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności. Przez aspekty techniczne Zamawiający rozumie w szczególności zmianę adresów, sposobu kontaktowania się, osób wyznaczonych do kontaktów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UWAGA! Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy nr 1 KM RPOWM-1.7 2011 na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski z dnia 19 października 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2013 roku, Aneksem nr 3 z dnia 16 grudnia 2013 roku działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz_27_14.doc
opz_27_14.docx
oferta_27_14.doc
wykluczenie_27_14.doc
warunki_27_14.doc
wykaz_27_14.doc
grupa_27_14.doc
ipu_27_14.doc

Warszawa, 16.07.2014 r.
Numer sprawy: ARM 27/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu „Mazowsze – Promocja gospodarcza serca Polski”.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytania na które udzielono następujących odpowiedzi:


1. Witam, bardzo proszę o oszacowanie kosztów honorariów autorskich ( teksty, zdjęcia, mat. ilustracyjne) albumu będącego przedmiotem ww. postępowania.

Odp. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.


2. Proszę o informacje czy publikacja która posiada 144 stron + okładka + wklejka łącznie 152  będzie przez Państwa przyjęta do oceny w zakresie spełnienia wymogów ubiegania się o zamówienie publiczne.


Odp. Publikacja posiadająca łącznie co najmniej 152 strony będzie spełniała wymóg określony w SIWZ.

 
 
Warszawa 17.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 239986 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 235108 - 2014 data 14.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.2.
 • W ogłoszeniu jest: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa..
W ogłoszeniu powinno być: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja samorządowa.Warszawa, 17.07.2014 r.
Numer sprawy: ARM 27/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu „Mazowsze – Promocja gospodarcza serca Polski”.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytanie na które udzielono następującej odpowiedzi:


1. Witam, w odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące oszacowania kosztów honorariów otrzymałam informację, że pytanie nie jest związane z treścią SIWZ . Polemizowałabym, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia, który jest częścią SIWZ   żądacie Państwo od Wykonawcy prac  o charakterze artystycznym, ( wykonanie zdjęć i napisanie tekstów). Są to jak wiadomo prace nie poddające się innym kryteriom niż gust Zamawiającego, nie podlegają wycenie "cennikowej" jedynie uznaniowej. Stąd konieczność określenia granicy kosztów honorariów za działania będące wytworem artystycznym. Jest to warunek  konieczny dla zapewnienia jednakowego traktowania wszystkich potencjalnych oferentów. Jeszcze raz proszę o jakiekolwiek określenie lub ustosunkowanie się do tej kwestii.
 

Odp. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający informuje, że nie może ingerować w treść oferty cenowej Wykonawcy – a do tego sprowadzałoby się udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. To Wykonawca winien oszacować za jakie wynagrodzenie jest w stanie zrealizować przedmiotowe zamówienie.


Warszawa, 31.07.2014 r.

Znak sprawy: ARM/27/14


ZAMAWIAJĄCY:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

 

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31

 

 

Do: Wszyscy zainteresowani  

 

 

DOTYCZY:    postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę: Oficyna Wydawnicza Liber Novum Marzena Wiśniewska, ul. Nakielska 156c, 85-391 Bydgoszcz.

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (97,67) po ich zsumowaniu w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert .

2. W postępowaniu złożono 5 ofert, których zbiorcze zestawienie wraz z punktacją w każdym kryterium i punktacją łączną zawiera poniższa tabela.

Lp.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium CENA

Liczba punktów w kryterium JAKOŚĆ

Łączna punktacja

1.

Oficyna Wydawnicza Liber Novum Marzena Wiśniewska, ul. Nakielska 156c, 85-391 Bydgoszcz

80,00

17,67

97,67

2.

„S-print 2” sp. z o.o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice

 

63,04

20,00

83,04

3.

Agnieszka Anulewicz AGA PRESS Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wydawnictwo Aleksander, ul. Świętojańska 15, 06-100 Pułtusk

 

54,97

15,33

70,03

4.

Smartlink sp. z o.o., ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań

 

38,93

17.33

56,26

5.

Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, ul. Kutrzeby 15, 05-082 Stare Babice

 

37,63

15.67

53,30

 

 

 Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478001]

przewiń do góry