Warszawa, 27 sierpnia 2014 r.

Numer sprawy: DRK/27/08/14

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk w ramach projektu INWAPO „Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. W specyfikacji wymagacie Państwo wykonania analizy dla IV klasy drogi wodnej. Na Dolnej Wiśle jest to możliwe jedynie poprzez wybudowanie stopni wodnych. Czyli wnioskujemy, że to studium ekonomiczno-techniczno-środowiskowe powinno dotyczyć zbudowania Kaskady Dolnej Wisły lub innej równoważnej koncepcji zabudowy stopniami wodnymi odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska i to w terminie do 8 grudnia 2014 roku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy analizy rewitalizacji Wisły z uwzględnieniem inwestycji pozwalających na uzyskanie IV klasy żeglowności rzeki. Uzasadnione byłoby wskazanie przez Wykonawcę, na podstawie wszystkich istniejących opracowań i analiz oraz badań własnych, która z metod pozwoli na przywrócenie żeglowności rzeki jak najmniejszym kosztem i w jak najkrótszym terminie przygotowania do inwestycji. Wykonawca winien wskazać etapy i niezbędne działania na najbliższe lata, które pozwolą na rozpoczęcie prac związanych z rewitalizacją (nie skupiając się wyłącznie na planowanym stopniu wodnym Nieszawa/Siarzewo ale również dalszych procedurach).

2. Skąd można pobrać raporty oraz metodyki analityczne (np. dla portów rzecznych i morskich), które powstały w ramach projektu INWAPO? Nie ma ich na publicznie dostępnych stronach Zamawiającego i nie ma ich na stronach INWAPO! Czy wyniki analityczne prezentowane w dotychczas wykonanych opracowaniach w ramach projektu INWAPO Zamawiający uznaje za wystarczające jako źródło informacji także dla tej analizy?

Odpowiedź: Raporty oraz metodologie, które powstały i zostały już sfinalizowane w ramach projektu INWAPO, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W ich sprawie prosimy o kontakt pod adresem mail-owym: k.szulc@armsa.pl. Wykonawcę winien bazować na podstawie własnych badań i metodologii, oraz wszystkich analiz, raportów, ekspertyz i dokumentów istniejących oraz opublikowanych do dnia upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający przyznaje (odpowiedź z poprzedniego zapytania), że nie posiada informacji na temat aktualnego stanu środowiska rzek i terenów nadrzecznych. Wydaje nam się (z 99,99% pewnością), że takich aktualnych danych szczególnie w odniesieniu do obszaru, na którym by powstały stopnie wodne na Dolnej Wiśle nie ma (z dokładnością do opracowania firmy Arup dla stopnia Siarzewo). W związku z tym jak Agencja przewiduje możliwość przeprowadzenia oceny skutków i wpływu (pozytywnego i negatywnego) potencjalnych inwestycji na ekologię i środowisko rzeki i obszarów nadrzecznych bez znajomości danych wejściowych?

Odpowiedź: Przetarg ogłoszony w ramach projektu i zgodnie z jego założeniami, winien wyłonić Wykonawcę, który będzie w stanie samodzielnie określić (na podstawie własnych analiz, oraz badań, raportów i dokumentów istniejących oraz opublikowanych do dnia upływu terminu składania ofert) stan środowiskowy obszarów nadrzecznych i rzecznych oraz ocenić wpływ potencjalnych inwestycji mających na celu przywrócenie żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk na ekologię i środowisko, związane z tym zagrożenia, czy też potencjalne problemy przy realizacji tych inwestycji, zgodnie z metodyką przyjętą przez Wykonawcę przy wykonywaniu studium.

4. Zamawiający wymaga, aby analizie rozwoju turystyki zostały poddane tylko największe miasta i ośrodki turystyczne. Prosimy o podanie informacji jak to kryterium ma być rozumiane. Czy ma to być na przykład tylko 5 największych miast z pominięciem już wymienionych? Czy na przykład Wyszogród jest takim największym miastem lub może należy go rozpatrywać jako ośrodek turystyczny? Czy jeżeli robimy analizę dla Modlina to nie musimy już robić dla Nowego Dworu Mazowieckiego? Aby uniknąć nieporozumień sugerujemy podanie listy miast, których powinna dotyczyć analiza.

Odpowiedź: Zgodnie z zał. nr 1 SIWZ, Wykonawca winien poddać analizie odcinki rzeki, gdzie aktualnie odbywa się turystyka wodna (m.in. Góra Kalwaria – Warszawa – Modlin; Bydgoszcz), oraz miasta i potencjalne ośrodki turystyczne które mogą lub mogłyby w przyszłości wykorzystać rzekę jako atrakcję turystyczną (Zamawiający wymaga analizy w miejscach: Warszawa, Modlin, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Czerwińsk n.Wisłą, Wyszogród, Płock, Ciechocinek, Włocławek, Toruń, Solec Kujawski, Bydgoszcz, Świecie, Chełmno, Grudziądz, Kwidzyn, Tczew, Gdańsk).

5. Zgodnie z przedstawionymi aktualnie wymaganiami ocena odcinka Wisły od Gdańska do Warszawy Wykonawca zobowiązany jest dobrać odpowiednią metodykę niezbędną do wykonania studium. Czy Zamawiający może podać jakieś podstawowe parametry jakie ona powinna zawierać, aby Zamawiający ją zaakceptował? Przykładowo czy metodyka powinna być zgodna z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). To implikuje zastosowanie normy PN EN 14 614 w zakresie oceny hydromorfologii rzek. Jednym z jej wymaganych elementów jest ocena bioróżnorodności, którą należy wykonywać w okresie od maja do lipca. Dostępnych aktualnych (według RDW nie starszych niż 6 lat) wyników badań dla całego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska nie ma.  Jeżeli więc wymóg spełnienia normy dla RDW ma pozostać to jak do grudnia 2014 roku przeprowadzić taką ocenę wymaganego odcinka Wisły od Gdańska do Warszawy?

Odpowiedź: Wykonawca winien wykonać jak najbardziej rzetelną ocenę i analizę dla wymaganego odcinka Wisły od Warszawy do Gdańska na podstawie wszystkich dostępnych i jak najbardziej aktualnych opracowań i ekspertyz oraz na podstawie (w miarę możliwości) przeprowadzonych podczas opracowywania studium badań własnych.

6. Ponieważ zamawiający nie podaje wartości ani założeń budżetu promocji turystycznej regionów oraz nie podał warunków teoretycznych, czy wobec tego w analizie popytu turystycznego parametr promocji może zostać pominięty i mówimy jedynie o organicznym rozwoju ruchu turystycznego?

Odpowiedź: Wykonawca w ramach zadania winien przeanalizować potencjalny popyt turystyczny w wymienionych miastach i ośrodkach turystycznych oraz zainteresowanie turystyką rzeczną firm przewozowych i właścicieli jednostek pływających z szacunkową oceną rozwoju turystyki i inwestycji z nią związanych, przy założeniu użeglownienia rzeki Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk.

7. Duża energetyka wodna w ustawie o OZE nie jest objęta wsparciem, a także Ministerstwo Środowiska nie traktuje jej jako energii odnawialnej. Ponieważ zgodnie  z wymaganiami analizy na Dolnej Wiśle zakładamy powstanie Kaskady Dolnej Wisły (jest to zdeterminowane przez wymóg drogi wodnej IV klasy) więc czy musimy dokonywać analizy w obszarze dużej hydroenergetyki (powyżej 5 MW)?

Odpowiedź: Wykonawca winien przeanalizować i wskazać obszar wykorzystania rzeki jako energii odnawialnej w optymalnym wariancie. Zakładając, że najnowsza wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która w niedalekiej przyszłości powinna zostać uchwalona (Projekt ustawy z dnia 28.03.2014 r. Wersja 6.3.) podwyższy wsparcie dla elektrowni wodnych (także tych o mocy powyżej 5MW), Wykonawca winien również przeanalizować wariant w obszarze dużej hydroenergetyki (lub wskazać, że taki jest nieopłacalny/niemożliwy).

8. Czy dobrze rozumiemy wymaganie,  że mamy wykonać schematy logistyczne dla całej MDW-E40 od Bałtyku do Morza Czarnego, jeszcze raz dla odcinka Warszawa - Gdańsk (przecież się pokrywają?) i dla korytarza Bałtyk-Adriatyk (tylko dla jakiej drogi gdyż E-40 może być uwzględniana tylko na odcinku od Gdańska do Warszawy, a większe znaczenie w tym korytarzu może mieć droga E-30)?

Odpowiedź: Wykonawca winien opracować warianty rozwoju logistyki oddzielnie dla odcinka Warszawa-Gdańsk z potencjalnym rozwinięciem tego odcinka w przyszłości do morza Czarnego (odtworzeniem całej drogi E-40) oraz wariant schematu logistycznego  fragmentu drogi wodnej E-40 włączonego w struktury korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk (ze szczególnym uwzględnieniem multimodalności we wszystkich schematach).

9. Czy Zamawiający ma świadomość, że brak obiektywnych kryteriów odbioru prac (bo nie jest nimi ciągłe wyjaśnianie wątpliwości z Zamawiającym) oraz narzucanie jednostronnej umowy (wielkość oraz sposób naliczania kar są ewidentnym przykładem takiego podejścia) jest naruszeniem zasady równości stron umowy? Zgodnie z orzecznictwem KIO nadmierna restrykcyjność postanowień projektu kontraktu w odniesieniu do kar umownych obciążających wykonawcę powoduje brak zainteresowania zamówieniem  wykonawców, którzy zdolni są do jego należytego wykonania. Uchybia to zasadom prowadzenia postępowania w warunkach konkurencji rynkowej. Dlatego prosimy o zrewidowanie zapisów umowy poprzez podanie jasnych kryteriów akceptacji prac oraz rozsądne ustawienie poziomów kar. Ustawienie poziomu kar w wysokości 1% dziennie bez limitu oraz bez jasnych kryteriów akceptacji i odbioru prac jest dla większości normalnie działających firm nie do przyjęcie. Sugerujemy wprowadzenia ograniczenia w wysokości kar do 10% wartości i przyjęcie 0,1% jako stawki za dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Powyższa prośba Wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, a prośbą o dokonanie zmiany postanowień SIWZ. Zamawiający nie zmienia Istotnych Postanowień Umowy.  Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie stosował obiektywne kryteria odbioru prac, tj. badał zgodność wykonanych prac z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w treści Istotnych Postanowień Umowy znalazł się oczywista omyłka pisarska jakoby badania była zgodność z „Zapytaniem” – chodzi o  zgodność z SIWZ) oraz ewentualnymi wskazówkami Zamawiającego, przy czym wskazówki te nie mogą wykraczać poza postanowienia SIWZ.

10. Według Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów zwracamy uwagę, że Zamawiający może żądać takich dokumentów, lecz nie musi. Oznacza to także, że nic nie stoi na przeszkodzie aby wnosić o referencje z okresu dłuższego niż 3 lata, tak więc na przykład może to być także ostatnie 10 lat  Takie podejście pozwala na poprawę warunków konkurencyjności przetargu. Literalne trzymanie się 3 letniego zapisu przez zamawiającego przy bardzo rzadkich typach projektów może być interpretowane jako próba ograniczenia konkurencji. Czy uwzględniając te argumenty Zamawiający dopuszcza 10 letni okres na przedstawienie należycie wykonanych projektów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję sugerowaną przez Wykonawcę, tj. przedłożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert.

11. Czy studium wykonalności dotyczące budowy infrastruktury energetycznej dla sieci i linii energetycznych oraz studium wykonalności dotyczące budowy biogazowni, w ocenie zamawiającego, spełniają warunki posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie infrastruktury i/lub środowiska i/lub żeglugi morskiej lub śródlądowej w/w opracowania?

Odpowiedź: Warunek posiadania wiedzy i doświadczenie spełni Wykonawca, który należycie wykonał lub nadal wykonuje co najmniej dwa zamówienia na studium wykonalności z szeroko pojętego zakresu infrastruktury transportowej lub logistycznej, bądź stricte z zakresu infrastruktury hydrotechnicznej lub śródlądowej lub morskiej. Dopuszczalne jest doświadczenie w opracowaniach ekspertyz środowiskowych. Według Zamawiającego, studium wykonalności dotyczące budowy infrastruktury energetycznej dla sieci i linii energetycznych oraz studium wykonalności dotyczące budowy biogazowni nie spełnia ww. warunków.

12. Czy aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust, 1 pkt 4-8 oraz pkt 10 i 11 ustawy, powinna dotyczyć wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu spółki? Czy wystarczy aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jednej osoby będącej członkiem zarządu oraz posiadającej uprawnienie do reprezentowania podmiotu?

Odpowiedź: Powyższa prośba Wykonawcy nie jest prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, a prośbą o dokonanie wykładni prawnej postanowień zawartych w SIWZ w świetle przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W związku z tym  Zamawiający odmawia odpowiedzi na powyższą prośbę Wykonawcy.Warszawa, 20 sierpnia 2014r.
Znak sprawy: DRK 27/08/14

Warszawa: Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe
Numer ogłoszenia: 277314 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9, 71.62.00.00-0, 71.24.00.00-2, 71.24.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy spełniają warunki, dotyczące b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na opracowaniu studium wykonalności z zakresu infrastruktury i/lub środowiska i/lub żeglugi morskiej lub śródlądowej o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każde. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej zespołem następujących osób:A. Kierownik Zespołu -spełniający następujące warunki: a) Wykształcenie wyższe techniczne, b) Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, np. jako kierownik projektu, koordynator projektu lub w innej roli o zbliżonym charakterze, w zespołach prowadzących nadzór nad realizacją projektów odpowiednich dla zadania. B. Specjalista ds. Infrastruktury i transportu wodnego śródlądowego - spełniający następujące warunki: a) Wykształcenie wyższe, specjalność żegluga śródlądowa lub transport śródlądowy i/lub morski lub logistyka morska lub transport i logistyka. b) Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z transportem morskim i/lub śródlądowym lub żeglugą śródlądową. C. Ekspert ds. środowiska a) Wykształcenie wyższe, kierunek Ochrona Środowiska i/lub Inżynieria Środowiska i/lub Transport specjalność Ochrona środowiska w transporcie. b) Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sporządzaniu ekspertyz środowiskowych i/lub dokumentacji środowiskowych i/lub raportów oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym lub infrastruktury transportowej. D. Ekspert ds. logistyki a) Wykształcenie wyższe, kierunek Logistyka i/lub Transport i logistyka; b) Co najmniej 5 lat doświadczenia w badaniach i przygotowywaniu ekspertyz z zakresu zagadnień transportowych i/lub logistycznych. E. Ekspert ds. ekonomii a) Wykształcenie wyższe, kierunek Ekonomia, b) Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie analiz rynku i/lub ekonomiki transportu i/lub projektów dotyczących transportu i logistyki i/lub gospodarowaniem zasobami środowiska. F. Ekspert ds. modelowania i prognozowania ruchu a) Wykształcenie wyższe, co najmniej 3 letnie doświadczenie w modelowaniu i/lub prognozowaniu ruchu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, b) rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu INWAPO - Modernizacja Wodnych Dróg Śródlądowych i Portów Morskich zawartych przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektów - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. c) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności. Przez aspekty techniczne Zamawiający rozumie w szczególności zmianę adresów, sposobu kontaktowania się, osób wyznaczonych do kontaktów. d) wydłużenie terminu realizacji Projektu - dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie w ramach INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:
siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_1_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_2_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_3a_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_3b_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_4_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_5_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_6_do_siwz-drk_27_08_14.doc
zal._nr_7_do_siwz-drk_27_08_14.doc

Warszawa, 22 sierpnia 2014 r.

Numer sprawy: DRK 27/08/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że zmienił termin składania i otwarcia ofert z 28 sierpnia 2014 roku na 05 września 2014 roku. Miejsce i godziny (składania i otwarcia ofert) pozostają bez zmian. Przypominamy o konieczności dostosowania kopert z ofertami do nowych terminów.

Numer ogłoszenia: 279632 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 277314 - 2014 data 20.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·         W ogłoszeniu jest: 28.08.2014 godzina 09:30, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro).

·         W ogłoszeniu powinno być: 05.09.2014 godzina 09:30, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-18
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-28 11:26:29
 • Liczba odsłon: 539
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477991]

przewiń do góry