Warszawa, 14 października 2014 r.

Znak sprawy: ARM/47/14

ZAMAWIAJĄCY:
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa

w imieniu i na rzecz którego działa:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa

Adres korespondencyjny:

ul. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31Do: Wszyscy zainteresowani  


DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoiska promocyjnego na Targach Regionów i Produktów  Turystycznych TOUR Salon w Poznaniu
.

ZAWIADOMIENIE O
WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, skr. poczt. 102.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta była jedyną złożoną w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i otrzymała najwyższą ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert, jakim była „cena”.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-14 15:22:44
  • Liczba odsłon: 111

[Liczba odsłon: 2478030]

przewiń do góry