Warszawa, 27 listopada 2014 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/54/14

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31

 

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę kompleksowej obsługi gastronomiczno-technicznej w związku z udziałem ARM S.A. oraz mazowieckich przedsiębiorców z branży meblarskiej w Forum Regionów w terminie 3 grudnia 2014 roku w Brukseli (Królestwo Belgii).

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

1.    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Tadeusz Grotowski „Gelderaj”, ul. Strusia 62C, 04-532 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała łącznie 100 punktów w obydwu kryteriach oceny ofert, a także spełniała pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 2 oferty stosownie do poniższego zestawienia:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium CENA

Liczba punktów

w kryterium

TERMIN PŁATNOŚCI

Łączna liczba punktów

1

Tadeusz Grotowski „Gelderaj”

90

10

100

ul. Strusia 62C

04-532 Warszawa

 

2

Paweł Rogalski, Ewa Rówienicz-Morańska

Pari Pari Club s.c.

72,01

10

82,01

ul.Wilcza 50/52

00-679 Warszawa  

 

 Warszawa, 24 listopada 2014 r.

Numer sprawy: ARM/54/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowej obsługi gastronomiczno-technicznej w związku z udziałem ARM S.A. oraz mazowieckich przedsiębiorców z branży meblarskiej w Forum Regionów w terminie 3 grudnia 2014 roku w Brukseli (Królestwo Belgii).

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytania na które udzielono następującej odpowiedzi:


Pytanie 1:
• czy Kuchnia będzie do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy,
• jaka ma powierzchnię,
• jakie wyposażenie sprzętowe, z którego może Wykonawca korzystać w pełni,
• jaka jest moc zasilania przydzielona do pomieszczenia kuchennego (możliwość użycia jeszcze własnego sprzętu)
• w jakich godzinach będziemy mogli korzystać z kuchni? od której 2 grudnia, czy w nocy również.


Odp. Kuchnia zostanie oddana do wyłącznej dyspozycji Wykonawcy od godziny 16:15 2 grudnia 2014 r. z wyłączeniem tzw. zmywaka, który obsługiwać będą pracownicy restauracji. Wykonawca będzie mógł korzystać z kuchni znajdującej się w budynku ambasady RP przy Avenue des Gaulois 19 już 2 grudnia 2014 r. przy czym godziny, w których można będzie z niej korzystać wymagają jeszcze ustalenia. Ponadto korzystanie z kuchni przy ambasadzie wiąże się z kosztem 80 eur za dobę na poczet zatrudnienia strażnika budynku.

Z uwagi na fakt, że zamówienie będzie realizowane u podmiotu trzeciego (restauracja „Le "Bouche-à-Oreille”) Zamawiający nie dysponuje informacjami na temat powierzchni kuchni w restauracji, wyposażenia sprzętowego do użytku wykonawcy oraz mocy zasilania przydzielonej do pomieszczenia kuchennego. Zgodnie z informacjami jakimi dysponuje Zamawiający restauracja Le "Bouche-à-Oreille” prosi o jak najniższe obciążanie kuchni/lokalu dodatkowymi sprzętami elektrycznymi. Pytania dotyczące wyposażenia kuchni należy kierować bezpośrednio pod adres: info@bao.be (adres e-mail restauracji Le "Bouche-à-Oreille").

Pytanie 2.
Do Kolacji w restauracji:
- Czy w restauracji w której będzie odbywać się spotkanie wieczorne stoły i obrusy będą już przygotowane na godzinę 15?
- jeżeli początek wydarzenia jest o godzinie 19 dla 300 osób, to czy o godzinie 15.00 stoły będą już stać przygotowane?
- czy jest konieczne by podgrzewacze do dań były elektryczne ( np. ze względu na przepisy pożarowe), czy mogą być na paliwka żelowe?
- jeśli dobrze rozumiemy OPZ, Wykonawca dostarcza porcelanę, Zmawiający (restauracja w Brukseli) szkło i sztućce (czy można mieć wzór, aby dopasować design całej zastawy?)
- co zapewnia Zamawiający (restauracja w Brukseli) jeszcze, np. taki sprzęt jak: podgrzewacze, sztućce serwisowe, tace kelnerskie - i cała masa innego sprzętu cateringowego)?
- Z opisu wynika, iż obsługą kolacji będą zajmować się kelnerzy Wykonawcy  oraz kelnerzy z restauracji - ilu ich będzie ?


Odp. Przygotowywanie stołów i obrusów rozpocznie się o godzinie 16:15, do tego czasu lokal będzie wykorzystywany na inną okoliczność. Zamawiający wymaga, aby wykonawca korzystał z paliwa żelowego, aby uniknąć przeciążenia obwodów elektrycznych. Jest to zgodne z przepisami pożarowymi lokalu. Zamawiający nie dysponuje zdjęciami sztućców oraz szkła. Resturacja Le "Bouche-à-Oreille" zapewni dodatkową obsługę kelnerską w liczbie 6 do 8 osób (większość z nich posługuje się językiem polskim), wykonawca zapewnia obsługę kelnerską zgodnie z SOPZ. Zamawiający nie dysponuje informacjami co (ponad informacje określone w SIWZ) zapewnia restauracja Le "Bouche-à-Oreille", tym samym Wykonawca powinien skalkulować ofertę z uwzględnieniem faktu, że narzędzia i przedmioty nie określone w SIWZ jako dostarczone przez restaurację Le "Bouche-à-Oreille" zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca.

Pytanie 3  Spotkanie networkingowe i lunch
- kto zapewnia sprzęty typu stoły krzesła?
- czy podgrzewacze dań muszą być elektryczne, czy mogą być na paliwo żelowe?
- czy nie będzie problemu z podłączeniem urządzeń elektrycznych do podawania napojów gorących i ewentualnie podgrzewaczy dań lunchowych?
- czy będzie jakieś pomieszczenie blisko miejsca wydarzenia na nasze zaplecze ( z dostępem do bieżącej wody)?


Stoły zostaną dostarczone na miejsce realizacji usługi przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy obrusy, serwetki oraz dekorację stołową, zgodnie z SOPZ. Zamawiający wymaga, aby wykonawca korzystał z paliwa żelowego, aby uniknąć przeciążenia obwodów elektrycznych – zarówno podczas podgrzewania dań, jak i napojów gorących. Zamawiający informuje, że na wyposażeniu WPHI znajduje się czajnik, który zostanie udostępniony wykonawcy. W siedzibie WPHI znajduje się pomieszczenie z dostępem do bieżącej wody, które zostanie udostępnione jako zaplecze dla wykonawcy. Po zakończeniu realizacji usługi Wykonawca winien uporządkować naczynia oraz pomieszczenia w których świadczona była usługa cateringowa.


Warszawa, 24 września 2014 r.

Numer sprawy: ARM/54/14Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługę kompleksowej obsługi gastronomiczno-technicznej w związku z udziałem ARM S.A. oraz mazowieckich przedsiębiorców z branży meblarskiej w Forum Regionów w terminie 3 grudnia 2014 roku w Brukseli (Królestwo Belgii).


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytania na które udzielono następującej odpowiedzi:

1. Proszę o pilną odpowiedź na pytanie dot. zapisu umieszczonego w zał. nr 1 do SIWZ  pkt. 8/a) dot. posiadania i przedstawienia certyfikatów: GHP, GMP, HACCP, ISO 22000 lub równoważnego. Czy  zaświadczenie z  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej   zostanie  potraktowane jako dokument należący do „ równoważnego”?
 
Odp. Zamawiający wskazuje, że pytanie jest nieprecyzyjnie jako, że nie wskazuje jakie konkretnie zaświadczenie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej miałoby być uznane za dokument równoważny z certyfikatami określonymi w pkt 8a) Załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokumentem równoważnym będzie dokument (wystawiony przez uprawniony podmiot) uprawniający Wykonawcę do podjęcia działań niezbędnych przy wykonaniu zamówienia (transportowanie żywności – produktów, półproduktów, etc. - na odległość, przechowywanie jej w odpowiednich warunkach itp.) Pozytywna opinia właściwego Inspektora Sanitarnego, poświadczona decyzją zatwierdzającą danego podmiotu (wydaną na podstawie art. 61 ustawy z 25 sierpnia 2005 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. jedn. w Dz. U. z 2010 roku Nr 136, poz. 914 ze zm.) spełni ten warunek.


2. Proszę o interpretację zapisu umieszczonego w ogłoszeniu o zamówieniu – przedmiot zamówienia pkt. III. 3.2 WIEDZA I DOŚWIADCZENIE  dot. wykonania co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług przygotowywania posiłków i/lub cateringowych w zakresie żywienia zbiorowego o wartości co najmniej 150 000 zł/brutto każde zamówienie. Z powyższego zapisu ( „i/lub” ) wynika, że nie koniecznie muszą to być przygotowane posiłki w formie cateringowej ale również przygotowane dla grup zorganizowanych na miejscu we własnej siedzibie.


Odp. Zamawiający informuje, że usługa przygotowania posiłków w zakresie żywienia zbiorowego (dla zorganizowanej grupy) przygotowana we własnej siedzibie Wykonawcy o wartości co najmniej 150 000 zł brutto spełni warunek postawiony w ogłoszeniu o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający przypomina o konieczności przedstawienia dowodu należytego wykonania takiej usługi (zgodnie z Rozdziałem 6.2.b SIWZ).Warszawa, 19 listopada 2014 r.
Znak sprawy: ARM/54/14


Warszawa: Przetarg na obsługę gastronomiczną Forum Regionów
Numer ogłoszenia: 379846 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na obsługę gastronomiczną Forum Regionów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej obsługi gastronomicznej i technicznej w związku z udziałem ARM S.A. oraz mazowieckich przedsiębiorców z branży meblarskiej w Forum Regionów, odbywającego się w terminie 3 grudnia 2014 r. w Brukseli (Królestwo Belgii). Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.30.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 4 000 PLN (cztery tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej dwa zamówienia polegające na świadczeniu usług przygotowywania posiłków i/lub cateringowych w zakresie żywienia zbiorowego o wartości co najmniej 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto każde zamówienie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują przynajmniej: a. dwoma kucharzami, tj. osobami: - posiadającymi co najmniej 3 letnie doświadczenie w zawodzie kucharza (dotyczy każdego z osobna); - posiadającymi wszystkie niezbędne uprawnienia do kontaktu z żywnością (dotyczy każdego z osobna); - bardzo dobrze znającymi specyfikę kuchni regionalnej województwa mazowieckiego oraz tradycyjnej kuchni polskiej (dotyczy każdego z osobna); - posługującymi się językiem polskim oraz władającymi językiem angielskim i/lub francuskim (na poziome co najmniej komunikatywnym) - dotyczy każdego z osobna; b) dwoma asystentami kucharza posiadającym/posiadającym doświadczenie w zawodzie kucharza oraz posiadającymi wszystkie niezbędne uprawnienia do kontaktu z żywnością. c) dziewięcioma osobami pełniącymi funkcje kelnerów, których każdy posługuje się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację w zakresie wykonywanych obowiązków kelnerskich. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150.000,00 zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeśli oferta składana jest przez osoby inne niż uprawnione do reprezentacji wykonawcy na podstawie postanowień zawartych w statutach, umowach lub innych aktach prawnych regulujących sprawy związane z reprezentacją Wykonawcy, w tym z możliwością zaciągania w imieniu Wykonawcy zobowiązań majątkowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres czynności jakie w imieniu dającego pełnomocnictwo może wykonywać pełnomocnik w prowadzonym postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Termin płatności - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, b) rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. c) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa, (sekretariat - 3 piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UWAGA! Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy nr 1 KM RPOWM-1.7 2011 na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski z dnia 19 października 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2013 roku, Aneksem nr 3 z dnia 16 grudnia 2013 roku działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_1-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_3a_do_siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_3b_do_siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_4_do_siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_5_do_siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_6_do_siwz-arm_54_14.doc
zalacznik_nr_7_do_siwz-arm_54_14.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-28
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-28 11:50:11
 • Liczba odsłon: 548
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry