Warszawa, 26 stycznia 2015 roku


Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego

Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za rok obrotowy 2014


Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 22.01.2015 r. dokonała wyboru oferty spośród ofert, które nie podlegały odrzuceniu, następującej firmy:
Biuro Biegłych Rewidentów „EKO – BILANS” Sp. z o.o.
Ul. P.O.W. 29/3
90-248 ŁódźWarszawa, 15 grudnia 2014 roku


ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO)


Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna

ul. Świętojerska 9
00 – 236 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Stawki 2
00 – 193 Warszawa

Działając na podstawie uchwały własnej z dnia 12 grudnia 2014 r. Nr 150/2014 oraz Wytycznych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w Biurze Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., przy ul. Stawki 2 w Warszawie, w terminie do dnia  16 stycznia 2015 r. do godz. 16.00
Oferty dostarczone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu ( termin dotyczy również ofert nadanych pocztą oraz kurierem ).

Oferta powinna zawierać:


1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON oferenta, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2. oferowaną cenę (wraz z warunkami płatności) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

3. oświadczenie oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ich doświadczenia i kwalifikacji,

5. wskazanie metod i terminu badania sprawozdania finansowego,

6. wykaz doświadczenia, tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem kapitałów badanych podmiotów, dat wykonania usług, odbiorców - ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem podmiotów publicznych (województwo, gmina) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.  


Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez dwa kolejne lata.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-26
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-26 09:30:01
  • Liczba odsłon: 436
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry