Warszawa, 03.03.2015 r.

Numer sprawy: ARM 1/15


Do:
                                  Wszyscy zainteresowaniDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego EduArt Paweł Mieszkowski, Przążewo 27c, 06-400 Ciechanów.

Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów (100), tj. 90 punktów w kryterium cena oraz 10 punktów w kryterium termin zapłaty.

2. W postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Oferent (nazwa i adres)

Ilość punktów w kryterium

CENA

Ilość punktów w kryterium Termin Płatności

Łączna ilość punktów

1.

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego EduArt Paweł Mieszkowski

Przążewo 27C, 06 – 400 Ciechanów

90

10

100

2.

Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o.

ul. Zamkowa 3, 95 – 200 Pabianice

29,81

10

39,81
Warszawa, 13.02.2015 r.

Numer sprawy: ARM/01/15


Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.  11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na Usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych, znak spawy Znak ARM 1/15 składam następujące zapytanie:

Zamawiający żąda dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują przynajmniej po jednym trenerze z zakresu programowania mikrorobotów oraz programowania mikrobrabiarek sterowanych numerycznie oraz programowania sterowników PLC, z których każdy posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia oraz (odnośnie każdej z tych osób): spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie  szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1207 ze zm., dalej jako Rozporządzenie) lub posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia. Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca dysponuje jednym trenerem  z zakresu programowania mikrorobotów, programowania mikrobrabiarek sterowanych numerycznie oraz programowania sterowników PLC, który posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia: spełnia kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie  szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1207 ze zm., dalej jako Rozporządzenie) lub posiada wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu Rozporządzenia.


Odp. Zamawiający informuje, że w ramach postawionego warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponowanie jednym trenerem z zakresu programowania mikrorobotów, programowania mikrobrabiarek sterowanych numerycznie oraz programowania sterowników PLC (spełniającym wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu) zostanie uznane za wystarczające. Jednocześnie Zamawiający informuje, że do realizacji zamówienia niezbędnym może okazać się zaangażowanie przez Wykonawcę większej ilości trenerów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Decydujące znaczenie będzie mieć wykonanie zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.Warszawa, 12 lutego 2015r.
Znak sprawy: ARM/01/2015


OGŁOSZENIE
Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą prowadzone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (techników i zasadniczych szkół zawodowych) na terenie województwa mazowieckiego w Ciechanowie.

Ogłoszenie:
ogloszenie_o_zamowieniu-arm_01_15.pdf

Załączniki do pobrania:
siwz_arm_1_15.docx
zal_1_ciechanow_arm_1_15.docx
zal_2a_formularz_ofertowy_arm_1_15.docx
zal_2b_formularz_cenowy_arm_1_15.docx
zal_3a_i_3b_-_oswiadczenia_arm_1_15.docx
zal_4_-_wykaz_uslug_arm_1_15.docx
zal_5_-_wykaz_osob_arm_1_15.docx
zal_6_-_ipu_arm_1_15.docx
zal_7_arm_1_15.docx
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry