Warszawa, 3 kwietnia 2015 r.

Numer sprawy: ARM/03/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół nr 2 i 3 w Ciechanowie.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

„Kasa fiskalna gastronomiczna – czy Zamawiający uzna, że do prawidłowego działania terminala należy dostarczyć komplet składający się z:
1. Terminal POS z ekranem dotykowym
2. Oprogramowanie terminala – Windows 7 POSReady
3. Oprogramowanie gastronomiczne
4. Drukarka fiskalna
Taki zestaw daje możliwości zakładane w SIWZ przez Zamawiającego


ODP: Zamawiający uzna taki zestaw za spełniający warunki SIWZ.Warszawa, 1 kwietnia 2015 r.
Znak sprawy: ARM/03/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół nr 2 i 3 w Ciechanowie.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. W części B kasa fiskalna jest opisany terminal lecz brakuje informacji na temat oprogramowania. Czy Szkoła będzie miała swoje oprogramowanie?

ODP: Szkoła nie ma swojego oprogramowania, z kasą winno być dostarczone również oprogramowanie pozwalające korzystać z kasy.

2. Kasa fiskalna gastronomiczna- czy Zamawiający pod pojęciem Kasa Fiskalna gastronomiczna rozumie komputer typu POS z ekranem dotykowym opisany w SIWZ czy ten sam komputer z osobnym urządzeniem fiskalnym pozwalającym drukować paragony, oraz czy POS powinien posiadać oprogramowanie gastronomiczne, pozwalające generować paragony?
 
ODP. Kasa gastronomiczna POS komputer  z ekranem dotykowym  wraz z oprogramowaniem pozwalającym generować paragony.

Wobec dokonanej zmiany SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  z 02 kwietnia 2015 roku na 07 kwietnia 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. W załączeniu zmieniony załącznik z opisem zamówienia (zmiana zaznaczona na żółto). Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pobrania:

zal_1b_01.04.doc

Ogłoszenie:
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_01.04.doc

Warszawa, 27 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/03/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:nmpostępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół nr 2 i 3 w Ciechanowie.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 patelnie elektryczną o wym. ok. 700 x 800 x 850 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODP: TAK

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 piec konwekcyjno parowy o pojemności komory 5 x GN1/1, odległość między półkami ok. 70 mm, panel sterowania manual? Proponowany przez nas piec jest dużo lepszej jakości niż piec firmy Hendi a ponadto posiada większą komorę i jest bardziej funkcjonalny.

ODP: TAK

3. Czy Zamawiający dopuści w poz.3. piec do pizzy o pojemności 8 x fi 32 cm,  obudowa wykonana z blachy w kolorze srebrnym, moc 8,9 kW, zakres pracy do 450 stopni C, wym. wnętrza H ok. 150 mm, szer. ok. 665 mm, głęb. ok. 685 mm? Opisywany piec firmy hendi został wycofany ze sprzedaży ponad 1 rok temu.

ODP: TAK


4. Czy Zamawiający dopuści w poz.4 ekspres do kawy o mocy min. 1600W i poj. 1,8L?

ODP: TAK

5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 5 sejf o wadze 13kg?

ODP: TAK

 6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 kasę fiskalną o poniższych parametrach?
Opisywana przez Zamawiającego Kasa fiskalna została już wycofana z oferty i  nie będzie dostępna. Parametry następcy to: Ekran
Przekątna ekranu:12", Typ panelu dotykowego: rezystancyjny, 6 żyłowy, Maksymalna rozdzielczość: 1024x768; Jednostka centralna Procesor: Intel® Atom™ processors N270 1.6G L2 512K FSB 533MHz; Płyta główna: C36 Pamięć RAM: 1GB Max możliwość rozszerzenia RAM: 2GB Dysk twardy: 320GB SATA Rozmiar fizyczny dysku: 2.5" Porty i sloty, Ilość portów USB: 4x USB 2.0, Ilość portów szeregowych: 4 x RJ-45 (COM3 / COM4 5V/12V), Złącze szuflady na pieniądze: 1 x (12V/24V) Klawiatura: USB Mysz: USB Sieć Ethernet: 10/100/1000Mbps Giga LAN, Opcje rozbudowy Czytnik kart chipowych: opcja Czytnik kart magnetycznych: w standardzie (3 ścieżkowy), Wyświetlacz klienta: opcja Inne Zasilacz: zewnętrzny DC 65W, 19V, 3.4A Warunki pracy: 5°C ~ 35°C Wymiary: 326(S) x 58(G) x 247(W) mm. Waga: 3.5kg Kolor: Grafit.


ODP: TAK. Zamawiający przypomina, że wymagania określone w Opisie Szczegółowym są wymaganiami minimalnymi i Zamawiający dopuszcza dostarczenie sprzętu o parametrach lepszych niż określone przez Zamawiającego wymagania minimalne.

7. Czy Zamawiający zechce rozważyć zapis dotyczący warunków naliczania i wysokości kary umownej i w związku z tym dotychczasową treść: 
„W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z parametrami określonymi w SIWZ i odstąpienia z tego powodu przez Zamawiającego od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % wartości brutto umowy”.

zastąpić treścią:
„W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z parametrami określonymi w SIWZ i odstąpienia z tego powodu przez Zamawiającego od umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto tej części umowy, której dotyczy niezgodność”.

Wyjaśnienie
Przedmiot zamówienia składa się z wielu elementów o bardzo zróżnicowanych wartościach brutto. W wypadku odstępstwa od SIWZ dotyczącego np. Pakietu edukacyjnego (około 7 % - 11% wartości brutto umowy za każdy pakiet) kara w wysokości 50% wartości brutto umowy wielokrotnie przekraczałaby koszt tego elementu zamówienia. Ponadto proponowana wartość kary odbiega od proponowanej wartości np. w punkcie 4. 


ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

8. Czy Zamawiający zechce rozważyć zapis dotyczący warunków naliczania i wysokości kary umownej i w związku z tym dotychczasową treść: 
„Niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego, w przypadku niewłaściwego wykonania instalacji, instruktażu lub szkolenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy”.

zastąpić treścią:
„Niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego, w przypadku niewłaściwego wykonania instalacji, instruktażu lub szkolenia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto tej części umowy, której dotyczy niewłaściwe wykonanie”.

Wyjaśnienie
Przedmiot zamówienia składa się z wielu elementów o bardzo zróżnicowanych wartościach brutto. W wypadku niewłaściwego wykonania dotyczącego np. szkolenia do Pakietu edukacyjnego (około 7 % - 11% wartości brutto umowy za każdy pakiet) kara w wysokości 20% wartości brutto umowy wielokrotnie przekraczałaby koszt tego elementu zamówienia.


ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.


9. Czy Zamawiający zechce skorygować zapis dotyczący warunków naliczania i wysokości kary umownej i w związku z tym dotychczasową treść: 
„Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wymianie sprzętu lub usunięciu wad
(w tym wad instalacji) naliczona zostanie kara umowna w wysokości 1 % wartości brutto umowy - począwszy od dnia upływu terminów dostawy lub usunięcia wady”.

zastąpić treścią:
„Za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy w wymianie sprzętu lub usunięciu wad
(w tym wad instalacji) naliczona zostanie kara umowna w wysokości 0,1 % wartości brutto naprawianego sprzętu, której dotyczy opóźnienie w wymianie lub usunięcie wad - począwszy od dnia upływu terminów dostawy lub usunięcia wady. Wysokość kary będzie liczona od cen jednostkowych brutto sprzętu wpisanych przez Wykonawcę do protokołów odbioru”.

Wyjaśnienie
Zwyczajowo przyjęta wartość kar umownych naliczanych za nieterminowe usuwanie wad specjalistycznego, przygotowywanego na indywidualne zamówienie, a zarazem bardzo drogiego sprzętu grupy CAD/CAM/CNC wynosi ok. 0,1 % – 0,2 % wartości wadliwego sprzętu. Zaproponowanie wartości 1 % odczytaliśmy jako „błąd literowy”.


ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

10. Czy Zamawiający zechce skorygować zapis dotyczący warunków naliczania i wysokości kary umownej i w związku z tym dotychczasową treść: 
„Opóźnienie w wykonaniu czynności gwarancyjnych opisanych w załączniku nr 9
do  SIWZ będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 2% wartości naprawianego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu
do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy. Wysokość kary będzie liczona od cen jednostkowych brutto sprzętu wpisanych przez Wykonawcę do protokołów odbioru”.

zastąpić treścią:
„Opóźnienie w wykonaniu czynności gwarancyjnych opisanych w załączniku nr 9
do  SIWZ będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,2% wartości naprawianego sprzętu, za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu
do naprawy i za każdy dzień zwłoki w dokonaniu naprawy. Wysokość kary będzie liczona od cen jednostkowych brutto sprzętu wpisanych przez Wykonawcę do protokołów odbioru”.

Wyjaśnienie
Zwyczajowo przyjęta wartość kar umownych naliczanych za nieterminowe wykonywanie czynności gwarancyjnych dla specjalistycznego, przygotowywanego na indywidualne zamówienie, a zarazem bardzo drogiego sprzętu grupy CAD/CAM/CNC wynosi ok. 0,1 % – 0,2 % wartości sprzętu. Zaproponowanie wartości 2 % odczytaliśmy jako „błąd literowy”.

ODP: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

11. Czy Zamawiający zechce skorygować żądania dotyczące terminu realizacji instruktażu obsługi dostarczonego sprzętu w związku z tym dotychczasową treść: 
„Instruktaż obsługi dostarczonego sprzętu odbywa się bezpośrednio po jego dostarczeniu, wniesieniu, montażu i uruchomieniu”.

zastąpić treścią:
„Instruktaż obsługi dostarczonego sprzętu odbywa się w terminach uzgodnionych między Użytkownikiem końcowym a Wykonawcą”.

Wyjaśnienie
Instruktaż obsługi dostarczanego, specjalistycznego sprzętu grupy CAD/CAM/CNC jest jednym z elementów szkolenia obsługi tego sprzętu. Szkolenie to, składa się z kursów teoretycznych opisanych w przedmiocie zamówienia oraz szkoleń praktycznych związanych
z dostawą sprzętu i w związku z tym musi być prowadzony według określonego harmonogramu.


ODP. Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, z tym zastrzeżeniem że wyrażenie „Użytkownikiem końcowym” zastępuje wyrażeniem „dyrektorem szkoły lub osobą przez niego wyznaczoną”. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że do czasu prawidłowego  przeprowadzenia instruktażu (szkolenia) zamówienie jest uznawane za niewykonane w całości.

12. Czy Zamawiający zechce skorygować żądania dotyczące terminu naprawy gwarancyjnej sprzętu i w związku z tym dotychczasową treść: 
„Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki wyniesie nie więcej niż 48 godzin. Maksymalny czas naprawy wyniesie 3 dni robocze, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu awarii urządzenia. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy”.

zastąpić treścią:
„Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki wyniesie nie więcej niż 48 godzin. Maksymalny czas naprawy wyniesie 21 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu awarii urządzenia”.

Wyjaśnienie
W wypadku czynności gwarancyjnych dla specjalistycznego, przygotowywanego na indywidualne zamówienie sprzętu grupy CAD/CAM/CNC przyjmuje się jako standardowy czas naprawy 21 do 30 dni roboczych. W warunkach szczególnych np. produkcja specjalna, istnieje możliwość dodatkowego wykupienia pakietu ekspresowego serwisu gwarancyjnego. Pakiet ten stanowi znaczny procent kosztu sprzętu. 

ODP: Zamawiający dokonuje zmiany kwestionowanego postanowienia. Nowa treść jest zawarta w załączniku do niniejszych wyjaśnień (nowy załącznik nr 9).


13. Czy Zamawiający zechce skorygować żądania dotyczące dostarczenia sprzętu zamiennego w wypadku naprawy gwarancyjnej i w związku z tym dotychczasową treść: 
„Jeżeli usterka sprzętu spowoduje konieczność zabrania go do punktu serwisowego to na jego miejsce, na czas wykonania naprawy, Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny
o parametrach nie gorszych niż ten, który jest zabierany. Transport do i z punktu naprawy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy”.

zastąpić treścią:
„Jeżeli usterka sprzętu spowoduje konieczność zabrania go do punktu serwisowego na czas dłuższy niż 14 dni to na jego miejsce, na czas wykonania naprawy, Wykonawca dostarczy sprzęt zamienny o parametrach nie gorszych niż ten, który jest zabierany. Transport do i z punktu naprawy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy”.

Wyjaśnienie
Dostarczany sprzęt grupy CAD/CAM/CNC jest sprzętem przygotowanym na indywidualne zamówienie – jego zamiennik również wymaga indywidualnego przygotowania. Jest to sprzęt ciężki (ok. 400 kg), wielkogabarytowy, precyzyjny, stwarzający problemy w czasie wnoszenia i wynoszenia z pomieszczenia, wymagający specjalnego transportu.


ODP: Zamawiający dokonuje zmiany kwestionowanego postanowienia. Nowa treść jest zawarta w załączniku do niniejszych wyjaśnień (nowy załącznik nr 9).

14. Czy Zamawiający zechce skorygować żądania dotyczące wymiany wadliwego sprzętu na nowy i w związku z tym dotychczasową treść: 
„W przypadku kolejnej awarii tego samego Sprzętu (choćby dotyczyły innych awarii), Wykonawca na żądanie Szkoły zobowiązuje się do wymiany wadliwego Sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. W przypadku wymiany Sprzętu na nowy wolny od wad, okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo od daty dostarczenia nowego Sprzętu”.

zastąpić treścią:
„W przypadku kolejnej awarii tego samego elementu (choćby dotyczyły innych awarii), Wykonawca na żądanie Szkoły zobowiązuje się do wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny od wad w terminie do 21 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.
W przypadku wymiany elementu na nowy wolny od wad, okres gwarancji
i rękojmi biegnie na nowo od daty dostarczenia nowego elementu”.

Wyjaśnienie
Dostarczany sprzęt grupy CAD/CAM/CNC jest sprzętem składającym się z wielu skomplikowanych elementów stanowiących odrębne podzespoły. Naprawa tego typu sprzętu odbywa się na podobnych zasadach jak np. samochodu osobowego. Wykonawca nie przewiduje wymiany całego sprzętu przy możliwości dokonania wymiany wadliwego elementu lub podzespołu.

ODP: Zamawiający dokonuje zmiany kwestionowanego postanowienia. Nowa treść jest zawarta w załączniku do niniejszych wyjaśnień (nowy załącznik nr 9).


Wobec dokonanej zmiany SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert  z 30 marca 2015 roku na 02 kwietnia 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z treścią dokumentów dołączonych do niniejszego zawiadomienia. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert.

Załączniki do pobrania:
siwz_po_zmianie-arm_03_15.docx
zal_1b_opisy_pracowni_gastronomicznej_ciechanow_po_zmian-arm_03_15.doc
zal_7_istotne_postanowienia_umowy_po_zmianie-arm_03_15.doc
zal_9_szczegolowe_wymagania_dotyczace_przedmiotu_zam-arm_03_15.doc

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
ogloszenie_o_zmienie_ogloszenia-arm_03_15.doc

Warszawa, 20 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/03/15


Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół nr 2 i 3 w Ciechanowie

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry