Warszawa 20 lipca 2010 roku

Znak sprawy ARM/43/10

 

 

                       

                                        WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostarczenie cateringu podczas szkoleń organizowanych przez Zamawiającego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie” :

Część I – w Płocku

Część II – w Siedlcach

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

  1. dla części I zamówienia - oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – Bugi Sun Łukasz Lewandowski z siedzibą w Płocku, z ceną wykonania zamówienia 19 665,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych) brutto;
  2. dla części II zamówienia – oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – PATIO Małgorzata Kryńska z siedzibą w Siedlcach, z ceną wykonania zamówienia 20 499,90 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100) brutto.

 

Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu, ich oferty są prawidłowe i spełniają kryterium ceny.

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty na część I i II zamówienia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-21
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-21 11:21:43
  • Liczba odsłon: 123

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry