Warszawa 29 lipca 2010 roku

                                                                                                                                 

Znak sprawy ARM/44/10

 

 

                                        WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostarczenie cateringu podczas szkoleń  organizowanych przez Zamawiającego, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie” :

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

 - oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – Akces TM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rwańskiej 7, 26-600 Radom, z ceną wykonania zamówienia 12 831,65 zł (dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 65/100) brutto.

 

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punktacja

1.

Motel Wsola Sp. z o.o., Wsola ul. Warszawska 3, 26-660 Jedlińsk

18 630,00 zł

68,88 pkt

2.

Akces TM Sp. z o.o., ul. Rwańska 7, 26-600 Radom

12 831,65 zł

100 pkt

 

 

                                                                    

                                                                                                                     Zamawiający

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-29 16:52:49
  • Liczba odsłon: 138

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry