Warszawa, 31.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/34/15


ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
fax (22) 843 83 31,


Do:
Wykonawców, którzy złożyli oferty na część B zamówienia


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi opracowania folderu promocyjnego, drukowania i dostawy”. 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU OFERTY W CZĘŚCI „B” POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w związku z odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana w części B niniejszego postępowania, Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty w części B w celu ponownej weryfikacji złożonych  w tej części ofert.

###

Warszawa, 28 lipca 2015 r.
Oznaczenie sprawy: ARM/34/15

ZAMAWIAJĄCY:
Województwo Mazowieckie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi opracowania folderu promocyjnego, drukowania i dostawy”.  ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą:

- w części A uznano ofertę złożoną przez Wydawnictwo Garmond S.C, Konrad Głowik, Andrzej Fajfer, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów, Kazuń Nowy

- w części B ofertę złożoną przez Zapol Sobczyk sp. jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin.
Oferty ww. Wykonawców otrzymały po 100 punktów, zgodnie z poniższym zestawieniem, a także spełniają pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono  oferty stosownie do poniższego zestawienia:

Część A:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium

 „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

Zapol Sobczyk sp. jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

70,50 pkt

10 pkt

80,50 pkt

2.

Oficyna Wydawnicza Liber Novum Marzena Wiśniewska,

ul. Nakielska 156C, 85-391 Bydgoszcz 

80,64 pkt

10 pkt

90,64 pkt

3.

Wydawnictwo Garmond S.C, Konrad Głowik, Andrzej Fajfer, ul. Dolna 12, 05-152 Czosnów, Kazuń Nowy

90 pkt

10 pkt

100 pkt

4.

System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, Zemborzyce Tereszyńskie 73B, 20-515 Lublin 

56,90 pkt

10 pkt

66,90 pkt

5.

Drukarnia Agpress Adam Łukawski, Nowa Biała 34, 09-411 Biała

 

51,06 pkt

10 pkt

61,06 pkt


Część B

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

Zapol Sobczyk sp. jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

System-Graf Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski, Zemborzyce Tereszyńskie 73B, 20-515 Lublin 

38,06 pkt

10 pkt

48,06 pkt

3.

Wydawnictwo Dragon sp. z o.o.,

ul. Barlickiego 7, 43-300 Bielsko Biała

56,57 pkt

10 pkt

66,47 pkt
Warszawa, 10 lipca 2015r.
Znak sprawy: ARM/34/15

Warszawa: Przetarg nieograniczony na usługi opracowania folderu promocyjnego, drukowania i dostawy dla Województwa Mazowieckiego
Numer ogłoszenia: 102807 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na usługi opracowania folderu promocyjnego, drukowania i dostawy dla Województwa Mazowieckiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: usługa polegająca na składzie, przygotowaniu do druku, drukowaniu i dostawie do Zamawiającego zestawów publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego (dalej: Publikacje) oraz usługa polegająca na opracowaniu graficznym, opracowaniu merytorycznym, składzie, przygotowaniu do druku, wydruku i dostawie folderu promocyjnego o województwie mazowieckim. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części określone szczegółowo w odpowiednich OPZ stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ, tj. wykonanie publikacji promocyjno-informacyjnych (Część A) oraz wykonanie folderu promocyjnego (Część B)..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.82.40.00-6, 79.82.00.00-8, 79.82.25.00-7, 79.55.20.00-8, 79.55.30.00-5, 79.92.00.00-9, 92.31.22.10-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 800 zł (osiemset złotych) - w przypadku składania oferty na część A lub 300 zł (trzysta złotych) - w przypadku składania oferty na część B. Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi wynikać, której części zamówienia dotyczy. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część nie wniesienie wadium w kwocie stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części spowoduje wykluczenie z postępowania z wszystkich części. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują: - w przypadku składania oferty na część A co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na wykonaniu druku dostarczonych przez zleceniodawcę materiałów o wartości co najmniej 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) brutto każda, - w przypadku składania oferty na część B co najmniej dwa zamówienia - każde polegające na opracowaniu koncepcji lub wykonaniu projektu graficznego i przygotowaniu do druku (w tym wydrukowaniu) prac wielobarwnych (album lub kalendarz wieloplanszowy lub portfolio lub folder reklamowy) o wartości co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto każda. Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający wskazuje, że przygotowanie do druku (w tym wydrukowanie) winno być częścią składową usługi wykonywanej przez Wykonawcę Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty tylko na część A lub minimum 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) - w przypadku składania oferty tylko na część B. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, b) rozwiązania lub zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. c) Zamawiający dopuszcza również zmianę aspektów technicznych współpracy celem zwiększenia jej efektywności. d) Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji umowy - z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: UWAGA! W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy nr 1 KM RPOWM-1.7 2011 na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn.: Mazowsze - promocja gospodarcza serca Polski z dnia 19 października 2011 roku, zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2012 roku, Aneksem nr 2 z dnia 18 czerwca 2013 roku, Aneksem nr 3 z dnia 16 grudnia 2013 roku działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ wraz załącznikami:
siwz_zalaczniki-arm_34_15.zip

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry