Warszawa, 12.08.2015 r.
Numer sprawy: ARM/31/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: Przetarg nieograniczony na organizację Forum Gospodarczego w Chinach.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zw. z ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż po terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytania, na które postanowił udzielić następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. ARM/31/15; punkt 5, 1b, Czy do przetargu zostaną dopuszczone podmioty, związane umową konsorcjum, w których: jeden z podmiotów posiada wszystkie wymagane kompetencje do organizacji wyjazdów zagranicznych, obejmujących organizację podróży służbowych, konferencji ect. o wartości powyżej 500 000 zł, nie mający jednakże  doświadczeń w organizacji typowych misji gospodarczych; drugi zaś statutowo zajmuje się nawiązywaniem kontaktów handlowych na rynku chińskim?


ODP. W ocenie Zamawiającego w sytuacji opisanej w pytaniu, Wykonawcy nie będą spełniali warunków udziału w postępowaniu określonych w treści SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 2. Zadanie 4; punkt 1, Czy ze względu na brak odpowiednich połączeń kolejowych między Jinan a Shijiazhuang dopuszczacie Państwo zmianę logistyczną polegającą na powrocie do Pekinu w dniu 17.09 i dalszy przejazd na trasie Pekin – Shijiazhuang w tym samym dniu lub wczesnym rankiem w dniu 18 września?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza zmiany logistycznej opisanej w ww. pytaniu. Jednakże w sytuacji, gdy nie będzie istnieć możliwość zorganizowania bezpośredniego przejazd pociągami typu G między Jinan a Shijiazhuang w dniu 17 września 2015 r., Zamawiający dopuszcza możliwość zorganizowania bezpośredniego przejazdu na trasie pomiędzy ww. miastami autokarem zapewnionym przez Wykonawcę. W takim przypadku autokar powinien spełniać wymagania analogiczne jak w Zadaniu 4, punkt VIII Transport Lokalny (lit. D załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). Wyjazd z Jinan powinien nastąpić w godzinach porannych, dnia 17 września 2015 r. Koszty zorganizowania przejazdu autokarem pokrywa Wykonawca.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na zasadzie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dodając pkt 4 w Zadaniu 1, pkt. II (lit. A ww. załącznika). Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy, Zamawiający zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, przedłużając go do dnia 19.08.2015 r., godz. 9:00. Wobec powyższego, oferty należy składać do dnia 19.08.2015 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.08.2015 r. do godz. 9:15.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania oferty. W szczególności Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami. Pozostałe postanowienia SIWZ i jej załączników (za wyjątkiem załącznika nr 1 do SIWZ - Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia) pozostają bez zmian.

Pytanie 3. Dotyczy posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują co najmniej trzy zamówienia – każde polegające na kompleksowej organizacji wydarzenia promocyjnego, tj. misji gospodarczej lub misji inwestycyjnej, podczas gdy wynagrodzenie za organizację każdego z wydarzeń wynosiło co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto.
Pytanie 1.:Czy kwota 500 000,00 zł brutto obejmuje organizację jednej misji gospodarczej czy organizacji całej usługi promocyjnej?


ODP. Zamawiający wyjaśnia, że kwota co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto wskazana w ww. warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia obejmuje wartość wynagrodzenia za organizację całego wydarzenia promocyjnego w postaci misji gospodarczej lub misji inwestycyjnej. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że dla spełnienia przedmiotowego warunku wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali lub w przypadku wydarzeń okresowych lub ciągłych wykonują, co najmniej trzy zamówienia polegające na organizacji ww. wydarzeń o wskazanej wyżej wartości (wynagrodzenie za organizację każdego z wydarzeń promocyjnych w postaci misji gospodarczej lub misji inwestycyjnej musi wynosić co najmniej 500 000 zł brutto).

Załączniki do pobrania:
opz-arm_31_15-zmiana.doc
ogloszenie-arm_31_15.pdf

###

Warszawa, 30.07.2015 r.
Znak sprawy: ARM/31/15

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: Przetarg nieograniczony na organizację Forum Gospodarczego w Chinach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi w załączniku:

wyjasnienia-arm_31_15.doc

###

Warszawa, 14.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/31/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: Przetarg nieograniczony na organizację Forum Gospodarczego w Chinach.


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) otrzymał poniższe pytanie na które udzielono następującej odpowiedzi:


Pytanie 1:

Chciałabym zwrócić się z uprzejmym zapytaniem ( ponieważ nie mogę odnaleźć odpowiedniej wzmianki w tej kwestii w ogłoszeniu ani specyfikacji) w jakim terminie przewidywane jest ogłoszenie wyników przetargu na organizacje forum gospodarczego w Chinach


Odp. Ogłoszenie wyników postępowania planowane jest w okresie związania ofertą. Niemniej jednak z uwagi na terminy realizacji usługi przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający będzie dokładał starań w jak najszybszym zakończeniu postępowania. Podanie dokładnej daty ogłoszenia wyników jest niemożliwe przed formalną oceną złożonych ofert.


Warszawa, 13 lipca 2015r.
Znak sprawy: ARM/31/15

Przetarg nieograniczony na organizację forum gospodarczego w Chinach, w prowincjach Szantung oraz Hebei, w dniach 13-21 września 2015 r.

Ogłoszenie TED:
ogloszenie_ted-arm_31_15.pdf

Załączniki do pobrania:
siwz_zalaczniki-arm_31_15.zip
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477991]

przewiń do góry