Warszawa, 14 lipca 2015r.
Znak sprawy: ARM/35/15


Warszawa: Przetarg nieograniczony na sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych
Numer ogłoszenia: 176720 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowo określonych materiałów promocyjnych i ich sprzedaż Zamawiającemu (wraz z magazynowaniem, dostawą, rozładunkiem - w tym wniesieniem). Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu: Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (dalej też jako Projekt M@zowszanie lub Projekt) realizowanego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 22.46.20.00-6, 79.34.20.00-3, 79.34.00.00-9, 18.31.84.00-5, 18.93.11.00-5, 18.92.32.00-7, 18.22.32.00-0, 18.93.00.00-7, 30.23.45.00-3, 37.45.17.00-1, 37.45.29.00-0, 32.34.24.12-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,wykonali należycie co najmniej 3 dostawy (każda na podstawie odrębnej umowy) materiałów promocyjnych lub reklamowych, każda o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Jakość - 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) rozwiązania lub istotnej zmiany treści umowy dotyczącej realizacji Projektu zawartej przez Zamawiającego, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. b) Wydłużenia okresu realizacji Projektu - wówczas umowa ulega automatycznemu przedłużeniu o wydłużony okres realizacji Projektu, chyba że w całości została wykonana przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydłużeniu okresu realizacji Projektu z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. c) Wydłużenia procesu oceny i wyboru ofert - adekwatnie o czas wydłużenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu: Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (dalej też jako Projekt M@zowszanie lub Projekt) realizowanego przez Zamawiającego. UWAGA! W niniejszym postępowaniu Zamawiającym jest Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ wraz załącznikami do pobrania:

siwz_zalaczniki-arm_35_15.zip

___

Numer sprawy: ARM/35/15

Warszawa, 16.07.2015 r.

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych

 

WyjaśnieniA treŚci SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

 

1. .Czy Zamawiający zamierza przesunąć termin realizacji zamówienia w przypadku kiedy

przedmiotowe postępowanie zostanie rozstrzygnięte krótko przed terminem wykonania zamówienia podanym w SIWZ tj. 24 sierpnia 2015 roku. Zamawiający wymaga od Wykonawcy związania ofertą przez okres 30 dni.Zgodnie z tym zapisem Wykonawca,który złoży najlepszą ofertę może mieć tylko 3 dni na wykonanie projektów, dostarczenie próbnego egzemplarza do akceptacji, produkcję, znakowanie przedmiotu  zamówienia.

 

ODP: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie Specyfikacji. Jednocześnie Zamawiający deklaruje wolę jak najszybszego rozstrzygnięcia niniejszego postępowania.

 

2.Pozycja 11 Kurtka wiatrówka. Czy dołączona do oferty próbka musi posiadać metkę z papieru wodoodpornego Polyart czy też wystarczy dołączenie próbki z nadrukiem z przodu i na kołnierzu. 

 

ODP: Zamawiający podtrzymuje postanowienia Specyfikacji, tj. dostarczona próbka musi posiadać metkę z papieru wodoodpornego Polyart.

 

Numer sprawy: ARM/35/15

Warszawa, 17.07.2015 r.

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych

 

WyjaśnieniA treŚci SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:


1.  Czy wykonawca ma przedstawiać próbki wszystkich artykułów wypisanych w załączniku nr 7? Czy też tylko te przy których jest zapis - żeby dołączyć próbkę?

 

ODP: Wykonawca ma przedstawić wyłącznie próbki artykułów przy których w Opisie szczegółowym jest wymóg dołączenia próbki.


2.Czy dołączone próbki muszą mieć przykładowe znakowanie?

Odp. Tak próbki muszą mieć przykładowe znakowanie.

3. Czym wykonawca ma się kierować dokonując zakupu piłek, wielkością obwodu czy rozmiarem? Ponieważ rozmiar piłki np. nożnej 63,5-66 odpowiada rozmiarowi nr 5 dla piłek nożnych, a w specyfikacji jest zapisany rozmiar 4.


Odp. Wykonawca ma kierować się przed wszystkim rozmiarem piłek podanym w centymetrach. Według wiedzy Zamawiającego rozmiar piłki nożnej 63,5-66 odpowiada rozmiarowi nr 4, 68-70 cm odpowiada rozmiarowi 5. 


Numer sprawy: ARM/35/15

Warszawa, 17.07.2015 r.

 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY:   postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych

 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:


1.Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert.Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie w dniu 14.07.2015 r. wyznaczając termin składania ofert na dzień 21.07.2015 r. dając Wykonawcom tylko siedem dni na przygotowanie oferty wraz z wzorami ,gdzie jednym z kryteriów wyboru oferty jest jakość. Niektóre wzory muszą zostać wyprodukowane,aby złożyć ofertę.W tak krótkim czasie Wykonawca nie ma możliwości przygotowania wzorów w odpowiedniej jakości tak aby ocena jakości było odpowiednia. Nasuwa się wniosek ,że w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy ,którzy już dysponują takimi próbkami co jest nie jest zgodne z uczciwą konkurencją i ogranicza wzięcie udziału w tym postępowaniu.

Dlatego wnioskujemy jak powyżej.


Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ z obecnym terminem składania ofert.


2.Czy wzór kalendarza książkowego musi posiać :

• zasady pierwszej pomocy u dorosłych i dzieci

• informacje jak segregować odpady

• polskie cuda natury

• informacje o Unii Europejskiej

• wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

• skróty klawiszowe systemu WINDOWS

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 


3. Pytanie do pozycji nr 17 - Kalendarz książkowy na rok 2016

Opisany przez Państwa kalendarz książkowy dostępny jest wyłącznie u jednego dostawcy, który nie dysponuje już wzorem tego produktu. Kalendarze będą dostępne dopiero pod koniec sierpnia. Prosimy o zmianę specyfikacji kalendarza, w części informacyjnej - ograniczenie informacji obowiązkowych, lub o dopuszczenie tej pozycji bez próbki. 


Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


4. Pytanie do pozycji nr 12 - Portfel mini

Produkt, który spełniałby wszystkie opisane cechy, dostępny jest tylko w przypadku indywidualnej produkcji. W związku z tym nie jesteśmy w stanie, w tak krótkim czasie, przedłożyć próbki produktu. Prosimy o pominięcie wymaganej próbki lub zmianę opisu produktu na portfel: o większej tolerancji w wymiarach - +/- 2 cm, rezygnacji z malowanych rantów elastyczną farbą oraz nici w kontrastowym kolorze.

W związku z powyższymi pytaniami prosimy o zmianę terminu składania ofert.


Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478002]

przewiń do góry