Warszawa, 17.08.2015 r.
Numer sprawy: ARM/38/15

ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 WarszawaDo:
                                    wszyscy zainteresowani


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni hotelarskiej”


ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), dalej zwanej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
P.H.P.U. ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424, Wrocław

W postępowaniu złożona została  jedna oferta i otrzymała ona maksymalną ilość punktów (100) w toku oceny oferty (90 pkt za Cenę i 10 pkt za Termin płatności).

###


Warszawa, 24.07.2015 r.

Numer sprawy: ARM 38/15


Do:

Wszystkich zainteresowanych

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni hotelarskiej”

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ


I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że dodał brakujący załącznik nr 9, który stanowi szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i  stanowi załącznik do niniejszej informacji

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 30 lipca 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 30 lipca 2015 roku godz. 09:30. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Załącznik:

zal_9-arm_38_15.doc


Numer ogłoszenia: 110191 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180750 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest: 27.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

W ogłoszeniu powinno być: 30.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa


 

Warszawa, 22.07.2015 r.

Numer sprawy: ARM/38/15

 

Do:

           Wszystkich zainteresowanych

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie pracowni hotelarskiej.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do zamówienia publicznego (Numer ogłoszenia: 180750 – 2015) piszę z zapytaniem co rozumiane jest pod określeniem dot. wiedzy i doświadczenia - należy przedłożyć: wykaz wykonanych świadczeń wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Czy mogą to być faktury?


ODP: Faktury nie będą spełniać postawionego warunku, chyba że faktury są podpisane przez odbiorcę towarów, a w ich treści jest wprost wskazane, że dostawa towaru została wykonana należycie.
Warszawa: Wyposażenie pracowni hotelarskiej
Numer ogłoszenia: 180750 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry