Warszawa, 11.08.2015 r.
Numer sprawy: ARM/39/15


ZAMAWIAJĄCY:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”


ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 92 ust. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), dalej zwanej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez: AKTIN Sp. z o. o.
ul. Grota-Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec


Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (100) w ramach obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert. W postępowaniu złożono łącznie trzy oferty, których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „Cena”

Liczba otrzymanych punktów w kryterium „Termin płatności wynagrodzenia”

Łączna punktacja

1.

AKTIN Sp. z o. o.

ul. Grota-Roweckiego 38

41-214 Sosnowiec

90

10

100

2.

MENTOR Beata Borysiewicz, Zdzisław Sabat Spółka Cywilna

ul. Modra 26

71-220 Szczecin

78,56

10

88,56

3.

TRAPPA Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 8/6

10-502 Olsztyn

69,91

3

72,91
###

Warszawa, 31.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/39/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający precyzuje dzisiejsze wyjaśnienia w zakresie żądania od Wykonawców  informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy. Zamawiający informuje, że przedmiotowe wymaganie zostało usunięte z SIWZ.

###

Warszawa, 31.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/39/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi w załączniki do pobrania:

wyjasnienia-arm_39_15.pdf

###
Warszawa, 28.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/39/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”


ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że w opisie przedmiot zamówienia dla Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie w pozycji 4 „Tachograf” zmienił ilość z 10 do 2. W załączeniu zmieniona treść załącznika nr 1A.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 03 sierpnia 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 03 sierpnia 2015 roku godz. 12:00. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Numer ogłoszenia: 111733 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181888 - 2015 data 17.07.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 31.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.
W ogłoszeniu powinno być: 03.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.Warszawa, 27.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/39/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że z opisu przedmiot zamówienia dla Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie usunął pozycję 6 „Atlasy drogowe mulitimedialne”. W załączeniu zmieniona treść załącznika nr 1A oraz tabeli cenowej.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 31 lipca 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 31 lipca 2015 roku godz. 09:45. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Załączniki:
zal_1c-_zadanie_a-ciechanw_ekon-arm_39_15.doc
zal_2a_tabela_cenowa-arm_39_15.doc

Numer ogłoszenia: 111129 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181888 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·         W ogłoszeniu jest: 30.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

·         W ogłoszeniu powinno być: 31.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

Warszawa, 24.07.2015 r.

Numer sprawy: ARM/39/15


Do:

Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Proszę o doprecyzowanie parametrów w poz. 8 Kasa fiskalna - chodzi o podanie ilości kodów oraz ilości opakowań zwrotnych.

ODP: Ilości kodów: 2000-3000 PLU oraz ilość opakowań zwrotnych: 18-24. 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że dodał brakujący załącznik nr 9, który stanowi szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i  stanowi załącznik do niniejszej informacji

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 30 lipca 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 30 lipca 2015 roku godz. 09:45. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Załącznik:

zal_9-arm_39_15.doc

Numer ogłoszenia: 110205 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181888 - 2015 data 17.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: 27.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

W ogłoszeniu powinno być: 30.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.


Warszawa: Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych
Numer ogłoszenia: 181888 - 2015; data zamieszczenia: 17.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni w szkołach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach 1A-1D do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0, 39.00.00.00-2, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. PKO BP 60 1020 1097 0000 7902 0115 6553

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną dostawę wyposażenia pracowni językowej (sprzętu do nauki języków obcych) o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3) Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, niezależnie od postanowień w załączniku nr 7 do SIWZ, w następujących przypadkach: a) Istotnej zmiany zasad realizacji Projektu, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. b) Wydłużenia okresu realizacji Projektu - wówczas umowa może ulec przedłużeniu o wydłużony okres realizacji Projektu chyba, że w całości została wykonana przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydłużeniu okresu realizacji Projektu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A, ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest częścią projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania:

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry