Warszawa, 17 września 2015 r.
Oznaczenie sprawy: ARM/42/15

ZAMAWIAJĄCY:
Województwo Mazowieckie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31


Do:
                                     Wszyscy zainteresowani

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przygotowanie części technicznej Forum Gospodarczego w Brukseli promującego mazowiecki potencjał gospodarczy  sektora rolno-spożywczego oraz sektora meblarskiego”


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą uznano ofertę złożoną przez GM Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów
Oferta ww. Wykonawcy otrzymała 100 punktów, zgodnie z poniższym zestawieniem, a także spełnia pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 5 ofert stosownie do poniższego zestawienia:

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium

 „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

GM Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K, ul. Tuszyńska 67, 95-030 Rzgów

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

Tadeusz Grotowski „Gelderaj”,

ul. Strusia 62C, 04-532 Warszawa 

71,91 pkt

10 pkt

81,91 pkt

3.

Boom Bardzo Oryginalna Oferta Marketingowa sp. z o.o., ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

81,13 pkt

10 pkt

91,13 pkt

4.

Holiday Travel sp. z o.o., ul. Nowowiejska 10, 00-653 Warszawa   

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

5.

Agencja M Promotion sp. z o.o., ul. Dobra 27/7, 00-344 Warszawa

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona


###


Warszawa, 20.08.2015 r.
Numer sprawy: ARM/42/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przygotowanie części technicznej Forum Gospodarczego w Brukseli promującego mazowiecki potencjał gospodarczy  sektora rolno-spożywczego


ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób że zmianie ulega termin realizacji usługi oraz Opis przedmiotu zamówienia. Zmieniony SIWZ, Opis Przedmiotu zamówienia Zamawiający oraz pozostałe załączniki publikuje pod niniejszą informacją.

II. W związku z dokonaną zmianą (w tym zmianą nazwy postępowania) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert to 10 września 2015 roku (godziny pozostają bez zmian). Zamawiający przypomina o konieczności odpowiedniego oznakowania kopert (z uwzględnieniem dokonanej zmiany). 

Ogłoszenie o zmianie:
ogloszenie_o_zmianie-arm_42_15.pdf

SIWZ i załączniki do pobrania:
siwz_i_zalaczniki_zmienione-arm_42_15.zip

###
Warszawa, 27.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/42/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych
 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Przygotowanie części technicznej Forum Gospodarczego w Brukseli promującego mazowiecki potencjał gospodarczy  sektora rolno-spożywczego oraz sektora meblarskiego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. W SOPZ znajduje się zapis, iż preferowana klasa to klasa ekonomiczna z zastrzeżeniem możliwości wyboru lotu w klasie biznes w zakresie nie przekraczającym 15% całości zamówienia.
Czy jest możliwość poznania już teraz liczby rezerwacji w klasie biznes? Ze względu na "gorący" termin może być później problem ze zmianą klasy biletów (szczególnie w rezerwacji grupowej), poza tym będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami.

ODP: Zamawiający jest w trakcie prowadzenia rekrutacji i na dzień dzisiejszy nie jest w stanie powiedzieć ile osób mogłoby skorzystać z klasy biznes.

2. W jakich przedziale czasowym przewidziany jest wylot z Warszawy w dniach 26.09 i 27.09 oraz powrót do Warszawy w dniu 29.09?


ODP: Mają to być godziny popołudniowe: 8.00-18.00
Warszawa, 21 lipca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/42/15


Przetarg nieograniczony na przygotowanie części technicznej Forum Gospodarczego w Brukseli promującego mazowiecki potencjał gospodarczy sektora rolno-spożywczego oraz sektora meblarskiego

Pełna treść ogłoszenia do pobrania:
ogloszenie_o_zamowieniu-arm_41_15.pdf

SIWZ wraz z załącznikami:
siwz_i_zalaczniki-arm_42_15.zipInformacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry