Warszawa, dnia 03.08.2015 r.
Znak sprawy: ARM/45/15

Zamawiający:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa


Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie pracowni szkolnych w Garwolinie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez jej uzupełnienie jej treści o Załącznik nr 10 do SIWZ (Formularz cenowy), który należy wypełnić i załączyć do oferty.

Jednocześnie, na zasadzie art. 38 ust. 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, przedłużając go do dnia 06.08.2015 r., godz. 9:00. Wobec powyższego, oferty należy składać do dnia 06.08.2015 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2015 r. do godz. 11:15.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania oferty. Pozostałe postanowienia SIWZ i jej załączników pozostają bez zmian.

załącznik:
zal_10_tabela_cenowa-arm_45_15.doc

Numer ogłoszenia: 197308 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110495 - 2015 data 24.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.  22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 04.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa..
W ogłoszeniu powinno być: 06.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

###

Warszawa, 27.07.2015 r.
Numer sprawy: ARM/45/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni szkolnych w Garwolinie”

ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie warunku udziału w postępowaniu (Rozdział 5.1.b). W załączeniu zmieniona treść SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 04 sierpnia 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 04 sierpnia 2015 roku godz. 11:15. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Załącznik:
siwz_po_zmianie-arm_45_15.docx

Numer ogłoszenia: 111215 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110495 - 2015 data 24.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1.

·         W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy materiałów do budowy sieci szerokopasmowej o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda,.

·         W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń sieciowych o wartości nie mniejszej niż 40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda,.

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·         W ogłoszeniu jest: 03.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

·         W ogłoszeniu powinno być: 04.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.Warszawa, 24 lipca 2015r.
Znak sprawy: ARM/45/15

Warszawa: Przetarg nieograniczony na Wyposażenie pracowni szkolnych w Garwolinie
Numer ogłoszenia: 110495 - 2015; data zamieszczenia: 24.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na
Wyposażenie pracowni szkolnych w Garwolinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest sprzedaż (w tym dostarczenie) sprzętu do pracowni szkolnych dla
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie,
ul. Tadeusza Kościuszki 53, 08-400 Garwolin oraz - dla Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki
w Garwolinie ul. Wojska Polskiego 20 08-400 Garwolin w zakresie szczegółowo
opisanym w załączniku 1a i załączniku 1b do niniejszej SIWZ. 2. Przedmiot
zamówienia stanowi jednolitą całość. Podział na części dokonany w opisie
przedmiotu zamówienia został dokonany wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb
Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na całość zamówienia
(obydiwe części wymienione w opisach szczegółowych). Zamawiający nie dopuszcza
ofert częściowych..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
*
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 31.30.00.00-9,
32.40.00.00-7, 31.21.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

* III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie
dostawy materiałów do budowy sieci szerokopasmowej o wartości nie mniejszej niż
40 000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) brutto każda,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

* wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
* aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
* aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
* aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

* zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
* zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

* lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:

* 1 - Cena - 90
* 2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
wykonawcy, niezależnie od postanowień w załączniku nr 7 do SIWZ, w następujących
przypadkach: a) Istotnej zmiany zasad realizacji Projektu, przy czym za istotną
zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron,
w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego,
zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas
wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego
okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. b)
Wydłużenia okresu realizacji Projektu - wówczas umowa może ulec przedłużeniu o
wydłużony okres realizacji Projektu chyba, że w całości została wykonana przez
Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydłużeniu okresu realizacji
Projektu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja
istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja
Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 03.08.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul.
Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ i załączniki do pobrania:

siwz_zalaczniki-arm_45_15.zip
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry