Warszawa 04.08.2015 r.


Znak sprawy: ARM/46/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa drukarek 3d, skanera 3d oraz urządzeń peryferyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i oprogramowaniem.

Treść ogłoszenia do pobrania:

arm_46_15_2015.08.03_ogloszenie_wyslane.pdf
arm_46_15_ogloszenie_opublikowane_2015-ojs150-276954-pl.pdf

Załączniki:

arm_46_15_wzory_dokumentow.docxW związku z pytaniami wobec treści ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu (ARM/46/15) Zamawiający postanowił udzielić na nie następujących odpowiedzi:

1.      Czy na tym etapie postępowania możliwe jest udostępnienie specyfikacji zamawianego sprzętu?

NIE, specyfikacja istotnych warunków zamówienia  jest udostępniana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

 

2.      Czy na tym etapie postępowania jest możliwość zapoznania się z wzorem umowy na dostawę sprzętu?

NIE, wzór umowy jest załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

3.      Jakie są wymagania dotyczące umowy konsorcjum dla podmiotów startujących w przetargu wspólnie? Czy taka umowa stanowi załącznik do dokumentów składanych z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania?

Zamawiający nie stawia wymagań wobec umowy konsorcjum, do wniosku wystarczy załączyć pełnomocnictwo występujących wspólnie wykonawców (Konsorcjum).

 

4.      Czy dokumenty wymienione w pkt.III.2.1 muszą być dostarczone przez wszystkich uczestników konsorcjum, czy np. tylko przez lidera konsorcjum?

Te dokumenty muszą być dostarczone przez każdego wykonawcę (wszystkich członków konsorcjum).

 

5.      Czy konieczne jest przedstawianie zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, jeżeli podmiotem starającym się o dopuszczenie do postępowania jest sp. z o.o. lub konsorcjum sp. z o.o.?

W stosunku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (także będących członkami konsorcjum) należy złożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (tzw. zaświadczenie dla podmiotów zbiorowych).

 

6.      Proszę o potwierdzenie, że termin wskazany w pkt. IV.3.4 dotyczy dopuszczenia do udziału w postępowaniu (a nie składania ofert).


Tak, termin składania ofert zostanie określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Warszawa 15.09.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie_na_www_2.pdf


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry