Warszawa, 29.09.2015 r.

Numer sprawy: ARM 51/15


Do:
Wszyscy zainteresowani 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Żelechowie i Zielonej”


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:
- w zakresie Części A postępowania ofertę złożoną przez Abplanalp Consulting sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa. Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert;
- w zakresie Częsci B postępowania ofertę złożoną przez Firmę Robert Gogacz Magopoll, ul Witosa 67, 26-600 Radom. Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.
W postępowaniu oferty złożyło: 4 Wykonawców – w zakresie części A oraz 2 Wykonawców – w zakresie części B. Zbiorcze zestawienie ofert zawierają poniższe tabele:

Część A:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

Abplanalp Consulting sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa.

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

Robert Gogacz Magopoll, ul Witosa 67, 26-600 Radom

79,06 pkt

10 pkt

89,06 pkt

3.

Metal Technics Polska S.C. Monika Jastrzębska, Martyna Mikołajczuk, ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

4.

Otoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Guznera 55, 47-175 Spórok.

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

 

Część B:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

Abplanalp Consulting sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa.

22,41 pkt

10 pkt

32,41 pkt

2.

Robert Gogacz Magopoll, ul Witosa 67, 26-600 Radom

90 pkt

10    kt

100 pkt

 

###

Warszawa, 01.09.2015 r.
Numer sprawy: ARM 51/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych) oraz oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:


1.Załącznik-1A_Żelechów. Proszę o sprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego pozycji. 2.1. Podnośnik dwukolumnowy śrubowy:
a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o wysokość podnoszenia podnośnika 2000mm?
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o wysokości ramion 90-190mm?
c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o minimalnej długości ramion 915mm?
d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie o maksymalnej długości ramion 1250mm?

Odpowiedź 1 a-d:  Zamawiający wyrażą zgodę na zaproponowane parametry, tym samym:
-Wysokość podnoszenia winna mieścić się w zakresie: 1750 -2000 mm,
-Wysokość ramion winna mieścić się w zakresie 90 - 190 mm
-Minimalna długość ramienia winna mieścić się w zakresie 915 - 950 mm
-Maksymalna długość ramienia winna mieścić się w zakresie 1250 - 1370 mm


W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 09 września 2015 roku godz. 09:00, nowy termin otwarcia ofert to 09 września 2015 roku godz. 09:15. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.

Numer ogłoszenia: 129277 - 2015; data zamieszczenia: 01.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 128023 - 2015 data 28.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

·        W ogłoszeniu jest: 07.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

·        W ogłoszeniu powinno być: 09.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

###

Warszawa, 28.08.15 r.
Znak sprawy: ARM/51/15

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Żelechowie i Zielonej
Numer ogłoszenia: 128023 - 2015; data zamieszczenia: 28.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Żelechowie i Zielonej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, a także przeprowadzenie montażu i konfiguracji pracowni (o ile opis szczegółowy tak stanowi) do: - Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 45 08-430 Żelechów (Część A), - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich; Zielona, ul. 1 Maja 8 C, 09-310 Kuczbork (część B), Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Część A (załącznik 1a), Część B (załączniki 1b). Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1a i 1b do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·          

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.30.00.00-8, 38.29.40.00-2, 38.33.10.00-4, 38.41.00.00-2, 38.11.00.00-9, 43.22.00.00-1, 42.41.70.00-2, 43.13.60.00-5, 43.81.20.00-8, 43.41.40.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych) - w przypadku składania oferty na część A, 400 (czterysta złotych) - w przypadku składania oferty na część B. Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium musi wynikać, której części zamówienia dotyczy. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część nie wniesienie wadium w kwocie stanowiącej sumę wadiów na poszczególne części spowoduje wykluczenie z postępowania z wszystkich części. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYkonawcy, którzy: - w zakresie części A: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy obejmujące swoim zakresem co najmniej 2 przedmioty określone w załączniku 1a do SIWZ o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto każda, - w zakresie części B: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie dostawy obejmujące swoim zakresem przedmioty wyposażenia do pracowni architektury krajobrazu określone w załączniku 1b do SIWZ (wszystkie bądź niektóre z nich) o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto każda Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonane zamówienia. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 90

·         2 - Termin płatności - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, niezależnie od postanowień w załączniku nr 7 do SIWZ, w następujących przypadkach: a) Istotnej zmiany zasad realizacji Projektu, przy czym za istotną zmianę Zamawiający będzie uznawał taką, która wpływa na zakres świadczeń stron, w szczególności zwiększenie/zmniejszenie wynagrodzenia Zamawiającego, zwiększenie/zmniejszenie zakresu rzeczowego Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w umowie. b) Wydłużenia okresu realizacji Projektu - wówczas umowa może ulec przedłużeniu o wydłużony okres realizacji Projektu chyba, że w całości została wykonana przez Wykonawcę. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wydłużeniu okresu realizacji Projektu, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest częścią projektu Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ wraz z załącznikami do pobrania:

siwz_zalaczniki-arm_51_15.zip
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-29
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-29 14:51:57
 • Liczba odsłon: 419
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry