Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna
ul. Smolna 12
00 – 375 Warszawa

Działając na podstawie uchwały własnej z dnia 03 grudnia 2008 r. Nr 48/2008 oraz Wytycznych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego.

Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” w Biurze Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., przy ul. Smolnej 12 w Warszawie, w terminie do dnia 17 grudnia 2008 r., do godz. 1000.

Oferty złożone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferta powinna zawierać:

1.      dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON oferenta, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,

2.      oferowaną cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

3.      oświadczenie oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,

4.      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,

5.      wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,

6.      wykaz doświadczenia, tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

 
Dopuszcza się możliwość wspólnego składania ofert przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających na podstawie umowy regulującej współpracę (w takim przypadku należy dołączyć kserokopię tejże umowy).
 

Ten sam podmiot nie może badać Spółki więcej niż przez dwa kolejne lata.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 
Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) , informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-12-10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-07-13 13:22:36
  • Liczba odsłon: 363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478001]

przewiń do góry