Warszawa, 30.06.2016 roku
Oznaczenie sprawy: ARM/01/16                                                   

Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: aktywizację uczestników projektu pn. „Moje najważniejsze miejsce – rodzina”.ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez: Euro Support W. Rurynkiewicz sp. j., ul. Wiejska 122a, 45-303 Opole.

Wybrana oferta była ofertą najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.

2. W postępowaniu złożono 1 ofertę, która łącznie otrzymała 94 pkt zgodnie z poniższym zestawieniem:

- Cena - 20 pkt

- Doświadczenie wykonawcy  25 pkt

- Koncepcja działań aktywizacyjnych, w tym autorskie plany pracy z bezrobotnymi (w tym biernymi zawodowo) - 15 pkt

- Deklarowany wskaźnik efektywności zatrudnienia osób bezrobotnych (w tym biernych zawodowo) – 25 pkt
Koncepcja realizacji usługi 9 pkt

###

Warszawa, 3 czerwca 2016 r.
Znak sprawy: ARM/01/16

Warszawa: Przetarg nieograniczony na aktywizację uczestników projektu pn. Moje najważniejsze miejsce - rodzina,
Numer ogłoszenia: 68541 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. , ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, faks 22 843 83 31.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.armsa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka kapitałowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na aktywizację uczestników projektu pn. Moje najważniejsze miejsce - rodzina,.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań mających na celu aktywizację uczestników projektu pn. Moje najważniejsze miejsce - rodzina. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających (w przedmiocie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia) - maksymalnie do 50%.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 85.31.23.20-8, 85.12.12.70-6, 80.53.00.00-8, 79.61.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Szczegóły dotyczące wniesienia wadium okresla SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. spełniają wszystkie wymogi przewidziane dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej - zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. jedn. w Dz. U. z 2016 roku poz. 645) i posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ww. ustawą oraz posiadają wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (tj. rozpoczęli, przeprowadzili i zakończyli bądź rozpoczęli i są w trakcie realizacji, przy czym dla usług, które są w trakcie realizacji wymagane jest zakończenie ich części lub etapów spełniających warunki udziału): 1. Co najmniej dwie usługi, będące przedmiotem odrębnej umowy o wartości co najmniej 420 000 zł brutto każda, obejmujące co najmniej 250 osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej, przy czym każda z usług musi spełniać następujące warunki: 1.1. Zawierała wsparcie w zakresie przeprowadzenia diagnoz dla wszystkich osób objętych usługą, 1.2. Zawierała wsparcie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy lub pomocy w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz job coaching dla co najmniej 100 osób, 1.3. Co najmniej 30% osób korzystających z usługi stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia, 1.4. W wyniku usługi, co najmniej 20% osób objętych pośrednictwem pracy uzyskało zatrudnienie u nowego pracodawcy lub podjęła prowadzenie działalności gospodarczej - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej liczony dla sumy osób objętych pośrednictwem pracy jest nie mniejszy niż 20%. z których dodatkowo: 1.5. co najmniej jedna usługa obejmowała grupy o liczebności co najmniej 7 osób, 1.6. usługi były realizowane w kilku różnych lokalizacjach każda, 1.7. co najmniej jedna usługa zawierała szkolenia w wymiarze minimum 8 godzin szkoleniowych przypadających na jednego uczestnika szkolenia, 1.8. w ramach usług zapewniono: 1.8.1. trenerów, w szczególności psychologów i doradców zawodowych, 1.8.2. opracowanie autorskiego programu szkoleniowego, 1.9. co najmniej jedna usługa umożliwiała uczestnikom kontakt z potencjalnymi pracodawcami. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują następującą kadrą: 1. Kierownik projektu - 1 osoba spełniająca warunki: 1.1. posiada wykształcenie wyższe; 1.2. posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika przynajmniej dwóch projektów; 1.3. posiada doświadczenie w zarządzaniu usługą z zakresu aktywizacji zawodowej potwierdzone pełnieniem funkcji kierownika projektu (od początku do końca jego realizacji) w ramach usługi spełniającej warunek udziału określony w punkcie 1 -1.4 SIWZ. Funkcji kierownika nie można łączyć z pozostałymi funkcjami w projekcie. 2. Doradca zawodowy - co najmniej 3 osoby spełniające warunki: 2.1. posiadają wykształcenie wyższe; 2.2. posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku doradcy zawodowego w aktywizacji zawodowej osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub bezrobotnych. 3. Trener - co najmniej 6 osób spełniających warunki: 3.1 posiadają wykształcenie wyższe; 3.2. prowadzili szkolenia lub warsztaty z aktywizacji zawodowej osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub bezrobotnych, obejmujące łącznie co najmniej 100 godzin dydaktycznych (liczba godzin dydaktycznych należy obliczyć odejmując przerwy i posiłki) - warunek dotyczy każdego z trenerów z osobna. 4. Psycholog - co najmniej 2 osoby spełniające warunki: 4.1. posiadają wykształcenie wyższe z zakresu psychologii; 4.2. posiadają co najmniej czteroletnie doświadczenie w zakresie poradnictwa psychologicznego dla osób objętych aktywizacją zawodową osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub bezrobotnych. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 20

·         2 - Doświadczeniw wykonawcy - 25

·         3 - Koncepcja działań aktywizacyjnych - 15

·         4 - Deklarowany wskaźnik efektywności zatrudnienia - 25

·         5 - Koncepcja realizacji usługi - 15

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) przedłużającej się rekrutacji uczestników projektu nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - dopuszcza się zmianę przewidywanych terminów realizacji poszczególnych zadań stosownie do opóźnienia w rekrutacji, w tym też wydłużenie terminu realizacji zamówienia - w żadnym jednak wypadku nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2018r. O ewentualnym wydłużeniu realizacji zamówienia Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej do końca sierpnia 2017 roku z podaniem daty wydłużenia realizacji zamówienia. b) ustawowej zmiany podatku VAT - dopuszcza się zmianę ceny stosownie do zmiany stawki VAT, c) zmianę postanowień umowy związanych z postępem Projektu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Zamawiającego, każdorazowo adekwatnie do zmian wynikających z założeń Projektu, d) rozwiązania lub zmiany treści umowy o dofinansowanie Projektu - dopuszcza się wówczas wcześniejsze rozwiązanie umowy bądź też jej zmianę adekwatną do zmian w Projekcie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.armsa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamowienie realizowane w ramach projektu współfinansowanego w ze środków Unii Europejskiej (RPO WM).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ i załączniki do pobrania:
siwz-arm_01_16.rtf
zal_1-arm_01_16.doc
zal_2-9-arm_01_16.rtf
zal_6-arm_01_16.rtf

___________


Numer sprawy: ARM/1/16                                                                      Warszawa, 13.06.2016 r.

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych

 

 

DOTYCZY:    postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Aktywizację uczestników projektu pn. „Moje najważniejsze miejsce – rodzina”

 

ZMIANA  treŚci  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w ten sposób, że uszczegółowił sposób punktacji w kryterium "Koncepcja działań aktywizacyjnych, w tym autorskie plany pracy z bezrobotnymi”  oraz ograniczył warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. aktualnie o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł (zamiast 200 000 zł dotychczas).

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. Zmieniony SIWZ publikujemy w załączeniu do niniejszej informacji.

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 15 czerwca 2016 roku godz. 15:00, nowy termin otwarcia ofert to 15 czerwca 2016 roku godz. 15:15. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert zgodnie z nowymi terminami.Numer ogłoszenia: 81635 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68541 - 2016 data 03.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 566 47 76, fax. 22 843 83 31.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.

·        W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000 zł. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·        W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 zł. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale 6 SIWZ - zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

·        Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·        W ogłoszeniu jest: 13.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa..

·        W ogłoszeniu powinno być: 15.06.2016 godzina 15:00, miejsce: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa.

 Zmiana SIWZ.doc

   SIWZ po zmianach.rtf


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478001]

przewiń do góry