Warszawa, 14 kwietnia 2017 r.
Znak sprawy: ARM/01/17OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów językowych z języka angielskiego

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania:
iwz-arm_01_17.doc
zalacznik_nr_1-arm_01_17.doc
zalacznik_nr_2-arm_01_17.docx
zalacznik_nr_3-arm_01_17.docx
zalacznik_nr_4-arm_01_17.docx
zalacznik_nr_5-arm_01_17.docx

###

Warszawa, 20 kwietnia 2017 r.
Znak ARM/01/17


WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższe pytania o wyjaśnienie treści Istotnych Warunków Zamówienia (IWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:


1. W jakich miejscowościach na Mazowszu planowane jest szkolenie językowe? 

odp.: Szkolenia językowe odbywać się będą w miejscowościach, w których zbiorą się grupy uczestników, w zależności od wyników rekrutacji

2. Jakie są szczegółowe wymogi co do sal szkoleniowych? Czy np. maja to być lokale na parterze z winda dla niepełnosprawnych co zupełnie zmienia koszt w porównaniu do np. sal wynajętych w szkołach publicznych?

odp.: tak jak w dokumentacji (załącznik 1) „Sala powinna być przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia kursu”. Na chwilę obecną ciężko wskazać czy i z jaką niepełnosprawnością będą zgłaszać się uczestnicy. Dlatego Wykonawca powinien brać pod uwagę taką ewentualność przy wyborze sali. 

3. Ilu lektorów trzeba wpisać obligatoryjnie? 

odp.: Tak jak w dokumentacji (IWZ 5.1.b) „dysponują przynajmniej co najmniej pięcioma lektorami nauczającymi języka angielskiego, z których każdy posiada wykształcenie wyższe filologiczne w zakresie języka angielskiego lub ukończył college językowy w zakresie języka angielskiego lub posiada certyfikat CELTA (względnie równoważny) w zakresie języka angielskiego  oraz zrealizował co najmniej jeden kurs obejmujący minimum 60 godzin nauczania języka angielskiego na poziomie nie niższym niż A2, dla co najmniej 6 osobowej grup słuchaczy”

4. Czy rozliczenia odbywają się po zakończeniu 120 godzin osiągnięciu poziomu językowego czyli po zakończeniu całości czy w formie miesięcznej?

odp.: Zgodnie z dokumentacją (załącznik 5 wzór umowy, par.5, pkt 5): „Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT/rachunków. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury/rachunki cząstkowe po przeprowadzeniu kursu dla jednego poziomu (tj. A1 lub A2) dla każdej grupy i wydaniu uczestnikom przez Wykonawcę zaświadczeń o ukończeniu danego poziomu”

###

Warszawa, 17 maja 2017 r.
Znak ARM/01/17


Do:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty

DOTYCZY: postępowania którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów językowych z języka angielskiego


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

1. Na podstawie  Rozdziału XIV.1 Istotnych Warunków Zamówienia  Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano w ofertę złożoną przez Konsorcjum firm: Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa oraz Akademia Nauki Ewelina Kornowicz, ul. Św Katarzyny 4, 87-100 Toruń. W postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert w tej części zawiera poniższa tabela

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium "Doświadczenie”

Ilość punktów w kryterium

"Certyfikacja"

Łączna ilość punktów

1.

Konsorcjum firm:

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

oraz

Akademia Nauki

Ewelina Kornowicz

Ul.  Św. Katarzyny4

87-100 Toruń

 

40 pkt

50 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

Edukacja Plus S.C.

Mariusz Słomski Maciej Jóźwik

ul. Wertera 8

20-713 Lublin

28,34 pkt

50 pkt

0 pkt

78,34 pkt


Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu we wszystkich kryteriach oceny ofert.
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie do 23 maja 2017 roku. 

###

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry