Warszawa, 25 marca 2019 r.

Numer sprawy: DPMI.082.1.4.2019.RK

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. uprzejmie informuje, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zapytania ofertowego: „Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego oraz strategią regeneracji na obszarze terenu poprzemysłowego w Radomiu przy ulicy Energetyków.” z powodu:

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć.

W ciągu najbliższych dni udostępniona zostanie zmieniona dokumentacja.

###

Warszawa, 15 lutego 2019 r.
Numer sprawy: DPMI.082.1.4.2019.RK

ZAPYTANIE OFERTOWE

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe:  „Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego oraz strategią regeneracji na obszarze terenu poprzemysłowego w Radomiu przy ulicy Energetyków.”

Termin składania ofert do dnia  22 lutego 2019 r. do godz. 12.00

Do pobrania:
zapytanie_ofertowe_-dpmi.082.1.4.2019.rk.pdf
zalacznik_nr_1_opis_projektu-dpmi.082.1.4.2019.rk.pdf
zalacznik_nr_2_proponowana_struktura-dpmi.082.1.4.2019.rk.pdf
zalacznik_nr_3_formularz-dpmi.082.1.4.2019.rk.pdf
umowa-dpmi.082.1.4.2019.rk.pdf

Klauzula do zbioru Oferenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające

5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji zapytania ofertowego przechowywane będą przez okres 4 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry