Warszawa, 19.12.2019 r.

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna

ul. Świętojerska 9

00 – 236 Warszawa


Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego 

Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020


Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18.12.2019 r. dokonała wyboru oferty spośród ofert, które nie podlegały odrzuceniu, następującej firmy: 


E-accounting.pl Sp. z o.o.

ul. Stanisława Barei 3/76

03-141 Warszawa


###


Warszawa, 22.11.2019 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO)

 

 

Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna

ul. Świętojerska 9

00 – 236 Warszawa

 

Działając na podstawie uchwały własnej z dnia 21 listopada 2019 r. Nr 259/2019 oraz Wytycznych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i sporządzenie pisemnej opinii wraz
z raportem z badania sprawozdania finansowego w terminach: za rok obrotowy 2019 do 08.05.2020 r., za rok 2020 do 07.05.2021 r.

 

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z adnotacją „oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki” do sekretariatu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie, w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz. 15.00

 

Oferty dostarczone po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu (termin dotyczy również ofert nadanych pocztą oraz kurierem).

 

Oferta powinna zawierać:

1. dokładne oznaczenie nazwy, siedziby, NIP, REGON oferenta, w tym informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę firm audytorskich, 

2. oferowaną cenę (wraz z warunkami płatności) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, wraz z raportem z badania tego sprawozdania,

3. oświadczenie oferenta o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, 

4. określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ich doświadczenia i kwalifikacji, 

5. wskazanie metod i terminu badania sprawozdania finansowego, 

6. wykaz doświadczenia, tj. wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem kapitałów badanych podmiotów, dat wykonania usług, odbiorców - ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem podmiotów publicznych (województwo, gmina) oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.Klauzula do zbioru Oferenci

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowania ofertowego/przetargowego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz Art. 6 ust. 1 lit. c – prawo zamówień publicznych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa o raz podmioty przetwarzające

5. Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji postępowania ofertowego/przetargowego przechowywane będą przez okres 4 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-19 15:04:50
  • Liczba odsłon: 534
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry