Warszawa, 15 kwietnia 2020 r.
Znak sprawy: DSPT.261.1.1.2020.RJ
ARM/01/2020


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: „Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury”.

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert oraz  oświadczeń,  w tym oświadczenia  składanego  na  formularzu  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamówienia,  sporządzonego  zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy  2014/24/UE, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie: ogloszenie.pdf

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
  „Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury”.,
  znak sprawy: ARM/01/2020
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych d) osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 9. nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-10
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-22 15:38:15
 • Liczba odsłon: 701
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2477994]

przewiń do góry