Warszawa, 2020-09-11


Sygnatura: ARM/03/2020

Dotyczy: Dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”


Informacja z otwarcia ofert


Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w związku z otwarciem ofert w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający informuje, że:

W zakresie części 1 Aparaty cyfrowe z obiektywami i akcesoriami Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 240 000 zł brutto.

W zakresie części 2 Wyposażenie dodatkowe Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 55 000 zł brutto.

W postępowaniu złożono jedną ofertę:

AMPQS Sp. z o.o.

Ul. Świeradowska 47,  02-662 Warszawa


Nazwa kryterium

Część 1

Część 2

Cena brutto

166 770 zł

Termin wykonania

29 dni

 

Okres gwarancji

60 miesięcy

 

Warunki płatności

Zgodnie z SIWZ

 Warszawa, 04.09.2020 r.

Numer sprawy:    ARM/03/2020 

 

Do:

Wszystkich zainteresowanych


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury.”

 

WyjaśnieniA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „ustawą Pzp”,  Zamawiający - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie - informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielił następującej odpowiedzi:

 

Pytanie:

 

Prosimy o sprecyzowanie punktu  mówiącego o filtrach fotograficznych do obiektywów.

"Zestaw filtrów UV i ochronnych do każdego z wymienionych powyżej obiektywu - zgodnych z jego wymaganymi średnicami gwarantujących ochronę i przedłużenie bezpiecznego użytkowania, holdery (x2) z adapterami do różnych średnic obiektywów:

1) Filtry polaryzacyjne (po jednej sztuce do każdego obiektywu)

Redukcja refleksów świetlnych, dzięki czemu można sfotografować prawdziwy obiekt, a nie złudzenie powodowane przez źródło światła. Poza tym filtr ma pozwalać pogłębić kolory i uwypuklić obiekty znajdujące się na zdjęciu.

2) Filtry szare (po jednej sztuce do każdego obiektywu)

Jego rola polega na zmniejszeniu ilości światła, jaka wpada do obiektywu i nie wpływa przy tym na kolorystykę czy wygląd zdjęcia. Odcięcie pewnej ilości światła za pomocą filtra ma umożliwić pracę na niższych przysłonach niż sugerował to wcześniej światłomierz. Filtry pełne i połówkowe."

 

Informacja nie jest jasno sprecyzowana.

Jest podane zestaw filtrów UV i ochronnych a dalej w punktach są podane filtry polaryzacyjne i szare, a następnie jest mowa filtrach pełnych i połowkowych. Jest też mowa o holderach ( x2) z adapterami do różnych średnic.

 

Uprzejmie proszę o podanie jakie filtry w jakich sytemach i w jakich ilościach są wymagane przez zamawiającego do kżdego obiektywu. Czy mają być okrągle czy inne?

 

Odpowiedź:

 

Zestawy filtrów UV, polaryzacyjnych i szarych powinny być dostosowane według norm ND z zakresu 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100, 400, 1000 oraz połówkowe szare według norm ND o wartościach 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100 (oczywiście z uwzględnieniem pozostałych wymagań SIWZ).

 

Filtry ochronne powinny być zaoferowane w ilości po 1 na każdy z oferowanych obiektywów (czyli tyle sztuk ile jest obiektywów). Jednocześnie do każdego rodzaju  obiektywu należy zaoferować zestaw pasujących filtrów UV, polaryzacyjnych i szarych (w tym połówkowych). Ilość oferowanych zestawów filtrów zależy od zaoferowanych przez wykonawcę obiektywów oraz średnicy gwintów w tych obiektywach. Na przykład: jeśli z 19 wymaganych obiektywów 6 ma średnicę 83mm, 5 ma 79mm (średnice przykładowe), a reszta ma różne wartości średnicy, to należy przyjąć 10 kompletów filtrów (1 zestaw do 83mm, 1 zestaw do 79mm i 8 zestawów do pozostałych średnic); jeśli natomiast każdy z obiektywów będzie miał różną średnicę to w takim przypadku będzie potrzeba 18 zestawów filtrów.

 

II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawą Pzp  Zamawiający dokonuje zmian w Załączniku nr 2 do SIWZ, stanowiącym Załącznik nr 3 do wzoru umowy w ten sposób, że nadaje mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

DO POBRANIA:

nowy_zalacznik_nr_2_do_siwz_-_opz_cenowy.docx


III.. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert i wyznacza go na dzień 11.09.2020 r. godz. 09.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020 r. o godz. 09.30. Mając na uwadze powyższe w paragrafie 12 SIWZ pkt 2 otrzymuje brzmienie: Termin składania ofert upływa w dniu 11.09.2020 r. o godz. 09.00. Należy odpowiednio zmienić opis koperty zawierającej ofertę (Nie otwierać przed dniem 11.09.2020 r., godz. 09:30).

DO POBRANIA

ogloszenie_bzp_zmiana.pdf
Warszawa dnia 28.08.2020

DSPT.261.1.2.2020.RJ
ARM/03/2020


Ogłoszenie o zamówieniu

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:


Dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”


Ogłoszenie: ogloszenie_2020_08_28.pdf


Dokumenty do pobrania:

1._siwz_-_pracownia_fotograficzna.pdf
2. zalaczniki_nr_1_4_5_do_siwz.pdf
3. zalacznik_nr_2_do_siwz_-_opz_cenowy.pdf
4. zalacznik_nr_3_do_siwz_-_wzor_umowy.pdf

 

 

Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawę sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”,
znak sprawy: ARM/03/2020

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 3. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 4. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 5. posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych d) osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 6. nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477993]

przewiń do góry