Warszawa, 4 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: ARM/06/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - unieważnienie

 

###

Warszawa, dnia 30 listopada 2020 r.

Znak sprawy: ARM/06/2020 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą:
„Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią IDM”
prowadzonym na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej: „PZP”, 
o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP.
znak: ARM/06/2020
dalej: „Postępowanie”

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu Postępowania.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w którymkolwiek z przepisów określonych w art. 93 ust. 1 pkt 1 – 7 PZP, Zamawiający ma obowiązek unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przedmiotowym Postępowaniu Zamawiający dnia 20 listopada 2020 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w sposób określony w art. 40 ust. 1 i 2 PZP, wszczynając tym samym Postępowanie i wyznaczając termin składania ofert na dzień 30 listopada 2020 r. na godzinę 10:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty w Postępowaniu, przez co należy uznać, że spełniona została przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 93 ust.  1 pkt 1 PZP. Mając na uwadze okoliczności powyższe, Zamawiający unieważnił Postępowanie, o czym informuje niniejszym pismem.

### 
 

Warszawa, dnia 30 listopada 2020 r.

Znak sprawy: ARM/06/2020 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego
pod nazwą:
„Przetarg nieograniczony na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią IDM”
prowadzonym na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), dalej: „PZP”, 
o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 PZP.
znak: ARM/06/2020
dalej: „Postępowanie”

Na podstawie art. 86 ust. 5 PZP, Zamawiający przekazuje następujące informacje:
1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
a) dla Części I Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego o pojemności silnika min. 1900 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec umowy leasingu) –  178 837,00 zł brutto,
b) dla Części II Zamówienia (leasing operacyjny samochodu dostawczego o pojemności silnika min. 1200 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec umowy leasingu) – 140 921,10 zł brutto,
c) dla Części III Zamówienia (leasing operacyjny samochodu osobowego typu SUV o pojemności silnika min. 1900 ccm z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodu na koniec umowy leasingu) –  104 919,00 zł brutto.

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie oraz zaoferowana cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
- w Postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

###
 

Warszawa, 20 listopada 2020 r.

Znak sprawy: ARM/06/2020                                                                                                     

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest „Dostawa (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią IDM”.

Nr ogłoszenia opublikowanego w BZP: 613493-N-2020

Dokumenty do pobrania:
  - SIWZ_samochody,
  - OPZ samochód dostawczy duży – Część I,
  - OPZ samochód dostawczy mały – Część II,
  - OPZ samochód osobowy – Część III,
  - Ogłoszenie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 
 
Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. jest Pan Leszek Witczak, e-mail: iod@armsa.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dostawa (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią IDM”
znak sprawy: ARM/06/2020
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz w celu wykonania umowy zawartej w wyniku ww. postępowania;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry