Warszawa, dnia 26 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: ARM/01/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia – sieci światłowodowej od wszystkich ryzyk.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

###

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2477998]

przewiń do góry