Warszawa, dnia 12.02.2021 r.

Znak sprawy: ARM/02/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: UBEZPIECZENIE MIENIA - SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ OD WSZYSTKICH RYZYK, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019, poz. 2019), dalej: „PZP”, zwane dalej: „Postępowaniem”. Na podstawie art. 255 pkt 1 PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu Postępowania.
 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 255 pkt 1 PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, w którym nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

W przedmiotowym Postępowaniu Zamawiający dnia 04 lutego 2021 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w sposób określony w art. 275 pkt 1 PZP, wszczynając tym samym Postępowanie i wyznaczając termin składania ofert na dzień 12 lutego 2021 r. na godzinę 12:00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty w Postępowaniu, przez co należy uznać, że spełniona została przesłanka do unieważnienia postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 1 PZP.
Mając na uwadze okoliczności powyższe, Zamawiający unieważnił Postępowanie.

###

Warszawa, dnia 04 lutego 2021 r.

Znak sprawy: ARM/02/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia – sieci światłowodowej od wszystkich ryzyk.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.

###

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry