Warszawa, 19.03.2021 r.

Znak sprawy: ARM/04/2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem postępowania jest organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim.

 

W postępowaniu  o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a  Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert, dokumentów oraz  oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Data przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 16.03.2021r.

###

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry