Warszawa, dnia 19 Lipca 2021r.

Znak sprawy ARM/09/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. „Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”, nr sprawy ARM/09/2021

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy postępowania pt. „Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”, nr sprawy: ARM/09/2021.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266 Ustawy.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2021 r. do godz. 9:00, złożone zostały dwie oferty. W toku badania i oceny ofert obydwie oferty zostały odrzucone, co spowodowało konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 255 pkt 2 w zw. z art. 266. Zgodnie bowiem z powołaną podstawą prawną, zamawiający unieważnia podstępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

W powołanych wyżej okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się ww. przesłanki ustawowej.

###

Warszawa, dnia 23 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/09/2021

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I SWZ

DOTYCZY: Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”

Zamawiający informuje, iż dokonał uaktualnienia treści ogłoszenia o zamówieniu (omyłkowo nie zawierało wszystkich treści przewidzianych w Specyfikacji Warunków Zamówienia). Z uwagi na potencjalną możliwość wprowadzenia Wykonawców w błąd Zamawiający zmienił również  termin składania  i otwarcia ofert (a tym samym termin związania ofertą). Nowy termin składania i otwarcia ofert to 30 czerwca 2021 roku. Zmieniona treść SWZ w załączeniu.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie

###

 

Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/09/2021

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Specyfikacja Warunków Zamówienia po zmianie

###

 

Warszawa, dnia 17 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/09/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i sporządzenie opracowania pn. „Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry