Warszawa, dnia 23 czerwca 2021 r.

ARM/03/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. Ubezpieczenie mienia – sieci światłowodowej od wszelkich ryzyk.

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 Ustawy postępowania pt. Ubezpieczenie mienia – sieci  światłowodowej od wszelkich ryzyk.

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 8 w zw. z art. 266 Ustawy z uwagi na fakt, że prowadzone pomiędzy zaproszonym Wykonawcą a Zamawiającym negocjacje nie doprowadziły do porozumienia pomiędzy stronami i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego przedmiotowym postępowaniem.

Zgodnie z art. 255 pkt 8 Ustawy, w przypadku, gdy negocjacje prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki nie doprowadziły do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający obowiązany jest unieważnić to postępowanie. Na podstawie art. 266 Ustawy, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się (z wyjątkami tam wskazanymi) przepisy działu II Ustawy, a zatem i art. 255 pkt 8 Ustawy.

W powołanych wyżej okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się ww. przesłanki ustawowej.  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-23 15:16:06
  • Liczba odsłon: 386
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry