Warszawa, dnia 28 lipca 2021 r.

ARM/10/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. „Ubezpieczenie mienia – sieci światłowodowej od wszelkich ryzyk.”

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy postępowania pt. „Ubezpieczenie mienia – sieci  światłowodowej od wszelkich ryzyk.”

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 Ustawy.

Do upływu terminu składania ofert złożona została jedna oferta z wynagrodzeniem w kwocie 992 762,11 zł.  Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to 450 000 zł brutto. Z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty przewyższa kwotę dostępną Zamawiającemu na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia oraz że Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty do kwoty zawartej w jedynej złożonej ofercie, konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z powołaną podstawą prawną, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena lub koszt naj¬ko¬rzyst¬niej¬szej ofer¬ty lub ofer¬ta z naj¬niż¬szą ce¬ną prze¬wyż¬sza kwo¬tę, któ¬rą Za¬ma¬wia¬ją¬cy za¬mie¬rza prze¬zna¬czyć na sfi¬nan¬so¬wa¬nie
za¬mó¬wie¬nia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.  
 
W powołanych wyżej okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się ww. przesłanki ustawowej.

###

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/10/2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 450 000,00 zł brutto.
Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:
1. Nr oferty: 0024/ARM/10/2021
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Polska

Nazwa kryterium  Wartość kryterium
Cena 992 762,11 PLN
Fakultatywne warunki ubezpieczenia brak

###

Warszawa, dnia 23 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: ARM/10/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia – sieci światłowodowej od wszystkich ryzyk.  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

###

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry