Warszawa, 14.09.2021 r.

ARM/14/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. „Dostawa (leasing) samochodów osobowych.

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy postępowania pt.Dostawa (leasing) samochodów osobowych.”

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 Ustawy.

Do upływu terminu składania ofert złożona została jedna oferta z wynagrodzeniem w kwocie 363 598,82 zł. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia to 360 000,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, że cena jedynej oferty przewyższa kwotę dostępną Zamawiającemu na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia oraz że Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć tej kwoty do kwoty zawartej w jedynej złożonej ofercie, konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z powołaną podstawą prawną, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena lub koszt naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty lub ofer­ta z naj­niż­szą ce­ną prze­wyż­sza kwo­tę, któ­rą Za­ma­wia­ją­cy za­mie­rza prze­zna­czyć na sfinansowanie za­mó­wie­nia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

W powołanych wyżej okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się ww. przesłanki ustawowej.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-14 21:20:07
  • Liczba odsłon: 507
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry