Warszawa, dnia 25 stycznia 2022 r.

ARM/16/2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pt. „Dostawa (leasing) samochodów osobowych.”

Zamawiający – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., działając na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, informuje o unieważnieniu prowadzonego przez niego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy postępowania pt. „Dostawa (leasing) samochodów osobowych.”

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7 w zw. z art. 266 Ustawy.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 września 2021 r. złożona została tylko jedna oferta numer 0043/ARM/16/2021 złożona przez Prime Car Management S.A. Od wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia dzisiejszego nie została jednak zawarta umowa udzielenia zamówienia publicznego na dostawę (leasing) samochodów osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zgodnie z powołaną podstawą prawną „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie”. W powołanych wyżej okolicznościach, dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest nieuzasadnione i Zamawiający podjął decyzję o jego unieważnieniu z uwagi na spełnienie się ww. przesłanki ustawowej.

###

 

Warszawa, 2021-09-23

 

Sygnatura: ARM/16/2021

Dotyczy: DOSTAWA (LEASING) SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia dla Postępowania:
360 000,00 zł brutto.

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu:

1. Nr oferty: 0043/ARM/16/2021

Prime Car Management S.A.
ul. Żeromskiego 77
01-882 Warszawa,
Polska
 

Nazwa kryterium

Wartość kryterium

Cena

359 412,00 PLN

Okres gwarancji

24.0

Okres gwarancji

144.0

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 września 2021 r.

Znak sprawy: ARM/16/2021

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych wraz z możliwością nabycia i przeniesienia własności samochodów na koniec umowy leasingu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478030]

przewiń do góry